...
PUBLIKACJE

Dziecko w sprawie rozwodowej

W sprawach rozwodowych obowiązuje bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadków dzieci stron, które nie ukończyły 17 lat. Takie rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie ich instrumentalnego wykorzystania oraz manipulowania nimi przez któregokolwiek z rodziców. Nie oznacza to jednak, że sąd w żadnym przypadku nie będzie się liczył ze zdaniem małoletniego.

Sąd niekiedy będzie wręcz zobligowany do wysłuchania dziecka. Obowiązek ten został wprowadzony w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Sąd wysłucha małoletniego, jeśli pozwoli na to jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości. Wysłuchanie sprowadza się jedynie do zagadnień niemajątkowych oraz ma charakter stricte informacyjny. W sprawie rozwodowej może mieć istotne znaczenie w kwestii przyznania władzy rodzicielskiej, ewentualnie określenia przyszłych kontaktów z danym rodzicem. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń. Chodzi o to, by zagwarantować dziecku odpowiednią swobodę i zachęcić je do zwierzeń. Ma to na celu także uniknięcie jego uwikłania w spory dorosłych.

Warto pamiętać, że ocena zdania i życzeń dziecka każdorazowo należeć będzie do sądu, który weźmie pod uwagę całokształt okoliczności. Wysłuchanie małoletniego nie jest więc równoznaczne z zaakceptowaniem jego woli.

adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnymMarta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.