...
PUBLIKACJE

Niedopuszczalność rozwodu

Rozwód definitywnie kończy byt danego małżeństwa. O stosowny wyrok można starać się, jeżeli między mężem i żoną nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto jednak pamiętać, że mimo takiego rozkładu rozwód nie zawsze będzie możliwy.

Po pierwsze, rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli negatywnie odbije się na dobru wspólnych małoletnich dzieci. Wynika to z ogólnie przyjętych założeń, że interes małoletnich powinien być chroniony przez prawo w sposób priorytetowy. Naruszenia dobra dziecka nie można jednak domniemywać, będzie badane każdorazowo w oparciu o całokształt okoliczności. Po drugie, wyrok rozwodowy nie zostanie wydany, jeżeli będzie godził w zasady współżycia społecznego. W ten sposób chroniony jest małżonek, który przykładowo zapadnie na nieuleczalną chorobę, wymaga stałej opieki i pomocy materialnej, a rozwód doprowadziłby do jego rażącej krzywdy. Przy ocenie ważne będą warunki życiowe małżonków, ich wiek i stan zdrowia oraz czas trwania związku. Po trzecie, nie będzie możliwe rozwiązanie małżeństwa, jeżeli zażąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Trudno bowiem oczekiwać, by orzeczenie sądowe stanowiło dla takiej osoby swoistą nagrodę. Tylko wystąpienie szczególnych okoliczności pozwoli na pominięcie wskazanego obostrzenia. Chodzić tu może m.in. o celowość zalegalizowania konkubinatu, który taka osoba tworzy, z uwagi na dobro małych dzieci. Rozwód będzie również dopuszczalny, jeżeli zgodę na to wyrazi drugi małżonek.

adwokat od spraw rozwodowych we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.