...
PUBLIKACJE

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym

Sąd w wyroku rozwodowym powinien orzec m.in. o rozwiązaniu małżeństwa, który małżonek ponosi ewentualną winę za rozkład pożycia oraz o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem. W pewnych okolicznościach będzie mógł również zdecydować o podziale majątku wspólnego. Kiedy można się o to starać?

Po pierwsze strona zainteresowana (jeśli chodzi o podział majątku) powinna złożyć o to odpowiedni wniosek. Najlepiej uczynić to od razu w pozwie wraz z dokładnym opisem poszczególnych składników majątku, ich szacunkowej wartości oraz ustaleniem co komu powinno przypaść. Należy także wskazać czy drugi małżonek wyraża na wskazany podział zgodę. Ma to bardzo istotne znaczenie. Po pierwsze decyduje o opłacie, którą należy za wniosek uiścić niezależnie od wpisu sądowego za sprawę rozwodową. Jeżeli druga strona zgadza się na propozycję, opłata wyniesie 300 zł, w innym razie 1000 zł. Po drugie, w rzeczywistości tylko brak sporu spowoduje, że podział majątku wspólnego nastąpi wraz z rozwodem. W innym razie z dużym prawdopodobieństwem wniosek w tym zakresie pozostawiony zostanie do rozpoznania sądowi rejonowemu w osobnym postępowaniu. Nie ma bowiem możliwości by orzekać łącznie o rozwiązaniu małżeństwa i podziale majątku, jeżeli kwestia wzajemnych rozliczeń spowodowałaby nadmierną zwłokę w procesie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że sprawy podziałowe co do zasady są czasochłonne i wymagają znacznego nakładu pracy, przede wszystkim jeżeli majątek jest znaczny lub nie do końca ustalony albo składa się z wielu składników. W przypadku sporu stron sądy rzadko więc decydują się na rozpatrywanie tego rodzaju kwestii podczas sprawy rozwodowej. Tym bardziej, że nie muszą obawiać się w tutaj kontroli instancyjnej.

Mimo wszystko, osoby zainteresowane powinny nie zniechęcać się i składać wniosek, o którym mowa powyżej. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by sąd dokonał podziału chociażby tylko części majątku. Będzie to celowe zwłaszcza wtedy, gdy w jego skład wchodzi wspólne mieszkanie. Nie można jednak zapominać, że skuteczność takiego podziału będzie uzależniona od prawomocności wyroku rozwodowego.

specjalizacja: podział majątku i alimenty – adwokat Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.