...
PUBLIKACJE

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

W polskim ustawodawstwie istnieje pewna furtka, którą osoby skazane, mogą wykorzystać do warunkowe zawieszenie wykonania kary, jednak nie jest to wyjście dla każdego i w każdej sprawie, muszą być spełnione bardzo konkretne warunki aby można było skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania prawnego.

Podstawową przesłanką do warunkowego zawieszenia kary jest przyjęcie przez sąd pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej wobec skazanego oraz przekonanie, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy, a w szczególności zapobiegnie powrotowi przez niego do przestępstwa. Co to oznacza w prostym języku? Sąd musi określić, że osoba skazana ma jeszcze szanse na normalne życie w myśl obowiązującego prawa. Z warunkowym zawieszeniem można orzec tak karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, jak i karę grzywny. Przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności kodeks karny nakazuje orzec karę pozbawienia wolności w postaci bezwzględnej (bez warunkowego zawieszenia jej wykonania) tylko wtedy gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Jeśli potrzebujecie Państwo porady ekspertów w dziedzinie prawa karnego zapraszamy do naszej kancelarii www.umocowana.pl we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13 lok. 201

adwokat specjalizujący się w sprawach karnych we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.