Publikacje

Niedopuszczalność rozwodu

Rozwód definitywnie kończy byt danego małżeństwa. O stosowny wyrok można starać się, jeżeli między mężem i żoną nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto jednak pamiętać, że mimo takiego rozkładu rozwód nie zawsze będzie możliwy.

Po pierwsze, rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli negatywnie odbije się na dobru wspólnych małoletnich dzieci. Wynika to z ogólnie przyjętych założeń, że interes małoletnich powinien być chroniony przez prawo w sposób priorytetowy. Naruszenia dobra dziecka nie można jednak domniemywać, będzie badane każdorazowo w oparciu o całokształt okoliczności. Po drugie, wyrok rozwodowy nie zostanie wydany, jeżeli będzie godził w zasady współżycia społecznego. W ten sposób chroniony jest małżonek, który przykładowo zapadnie na nieuleczalną chorobę, wymaga stałej opieki i pomocy materialnej, a rozwód doprowadziłby do jego rażącej krzywdy. Przy ocenie ważne będą warunki życiowe małżonków, ich wiek i stan zdrowia oraz czas trwania związku. Po trzecie, nie będzie możliwe rozwiązanie małżeństwa, jeżeli zażąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Trudno bowiem oczekiwać, by orzeczenie sądowe stanowiło dla takiej osoby swoistą nagrodę. Tylko wystąpienie szczególnych okoliczności pozwoli na pominięcie wskazanego obostrzenia. Chodzić tu może m.in. o celowość zalegalizowania konkubinatu, który taka osoba tworzy, z uwagi na dobro małych dzieci. Rozwód będzie również dopuszczalny, jeżeli zgodę na to wyrazi drugi małżonek.

adwokat od spraw rozwodowych we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne (6)

 

Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Małoletni pozostaje aż do uzyskania pełnoletności pod władzą rodzicielską matki i ojca. W niektórych przypadkach rodziców można jednak pozbawić tego atrybutu, co nastąpi przykładowo, jeśli będą oni nadużywać swojej pozycji lub rażąco zaniedbywać dziecko. Jakie tak naprawdę skutki niesie ze sobą pozbawienie władzy rodzicielskiej?

W wyniku takiego zdarzenia rodzice tracą możliwość sprawowania pieczy nad osobą dziecka. W związku z tym, nie będą mogli być dalej przedstawicielami ustawowymi małoletniego i uczestniczyć w jego wychowaniu. Będą musieli również rozliczyć się z zarządu nad jego majątkiem, który dotychczas sprawowali. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie doprowadzi jednak do wygaśnięcia innych obowiązków i praw wynikających ze stosunku rodzicielskiego. W konsekwencji, dziecko zachowa względem rodziców swój stan cywilny oraz pełne prawo do alimentacji. W razie ich śmierci może również po nich dziedziczyć. Warto pamiętać, że będzie to działać także w drugą stronę. Matka i ojciec w niektórych przypadkach również zachowują prawo do żądania od dziecka alimentów. Jeżeli nie zostaną uznani za niegodnych, nic nie stoi na przeszkodzie, by stali się jego spadkobiercami ustawowymi.

Mimo pozbawienia władzy rodzicielskiej obie strony zachowują też prawo do osobistej styczności, chyba że ograniczenia w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego.

adwokat specjalizujący się w podziałach majątku we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne (5)
 

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Nierzadko małżonkowie, będąc po rozwodzie, pragną rozpocząć życie od nowa. Jednym z elementów realizacji tego zamierzenia jest powrót do swojego nazwiska sprzed ślubu. Prawo dopuszcza taką możliwość. Jakie czynności trzeba więc podjąć, by do tego doprowadzić?

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, powróci do niego, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warto podkreślić, że uprawnienie to przysługuje zarówno mężczyźnie jak i kobiecie. Co ważne, nazwisko „dotychczasowe” nie jest tożsame z nazwiskiem rodowym. Oznacza nazwisko noszone bezpośrednio przed ślubem. Oświadczenie musi zostać złożone osobiście, nie można się więc w tym przypadku posłużyć pełnomocnikiem. Godne uwagi, że wyłącznie od woli zainteresowanego zależy czy skorzysta on ze swojego uprawnienia. Sąd ani żaden organ nie może go do tego zmusić. Nie ma tutaj także znaczenia, kto doprowadził do rozkładu pożycia i ponosi winę za rozwód.

Oświadczenie o powrocie do dotychczasowego nazwiska można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W innym razie uprawnienie wygasa. Pamiętać należy, ze termin ten nie może zostać przedłużony. Po jego upływie pozostaje co najwyżej staranie się o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Jest to jednak trudniejsze i nie zawsze kończy się sukcesem. Wszystko zależeć będzie bowiem od decyzji kierownika USC i od tego czy zmianę uzasadniają ważne powody.

adwokat specjalizujący się w alimentach we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne (4)
 

Głos dziecka w sprawie rozwodowej

W sprawach rozwodowych obowiązuje bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadków dzieci stron, które nie ukończyły 17 lat. Takie rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie ich instrumentalnego wykorzystania oraz manipulowania nimi przez któregokolwiek z rodziców. Nie oznacza to jednak, że sąd w żadnym przypadku nie będzie się liczył ze zdaniem małoletniego.

Sąd niekiedy będzie wręcz zobligowany do wysłuchania dziecka. Obowiązek ten został wprowadzony w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Sąd wysłucha małoletniego, jeśli pozwoli na to jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości. Wysłuchanie sprowadza się jedynie do zagadnień niemajątkowych oraz ma charakter stricte informacyjny. W sprawie rozwodowej może mieć istotne znaczenie w kwestii przyznania władzy rodzicielskiej, ewentualnie określenia przyszłych kontaktów z danym rodzicem. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń. Chodzi o to, by zagwarantować dziecku odpowiednią swobodę i zachęcić je do zwierzeń. Ma to na celu także uniknięcie jego uwikłania w spory dorosłych.

Warto pamiętać, że ocena zdania i życzeń dziecka każdorazowo należeć będzie do sądu, który weźmie pod uwagę całokształt okoliczności. Wysłuchanie małoletniego nie jest więc równoznaczne z zaakceptowaniem jego woli.

adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym – Marta Olejnik-Hejne (3)

 

Wpływ orzeczenia o separacji na dziedziczenie

Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Węzeł małżeński cały czas jednak trwa, w konsekwencji żaden z małżonków nie może ponownie ożenić się lub wyjść za mąż. W związku z tym, zastanowić należy się jaki wpływ niesie ze sobą orzeczenie o separacji na dziedziczenie między małżonkami.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ ten będzie doniosły, przede wszystkim jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe. Separacja powoduje bowiem, że małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Pozbawieni są także prawa do zachowku oraz innych pobocznych uprawnień. Nie ma przy tym znaczenia czy orzeczenie zostało wydane na zgodny wniosek czy też którykolwiek z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Wyłączenie od dziedziczenia ma skutek automatyczny, następuje od chwili uprawomocnienia orzeczenia o separacji. Nie jest zatem wymagane podejmowanie żadnych dodatkowych działań w tym zakresie. Sytuacja skomplikuje się jednak, jeżeli jeden z małżonków umrze w tzw. „międzyczasie”. Wyłączenie od dziedziczenia będzie wówczas możliwe tylko w przypadku, gdy spadkodawca wystąpił o separację z winy drugiego, a żądanie to było zasadne. O tym, czy wskazane okoliczności rzeczywiście miały miejsce, zdecyduje już sąd.

Warto pamiętać, że separacja nie ma wpływu na dziedziczenie testamentowe. Nie pociągnie więc za sobą automatycznego uchylenia skutków dokonanych wcześniej rozrządzeń testamentowych na rzecz drugiego małżonka.

adwokat specjalizujący się w sprawach karnych – Marta Olejnik-Hejne (2)

 

Kancelaria Adwokacka UMOCOWANA otrzymała tytuł ‘FIRMY PRZYJAZNEJ INTERNAUTOM’

Tytuł FPI jest dokumentem poświadczającym, że dana firma dokłada starań, aby dopasować swoją stronę lub prezentację do wymagań użytkowników internetu oraz dba o wysoki poziom komunikacji z internautami.

Dzięki tej nagrodzie zyskujemy prawo do posługiwania się tytułem “Firma Przyjazna Internautom”, co wyróżnia naszą Kancelarię Adwokacką na tle konkurencji oraz pokazuje jej otwartość i elastyczność w stosunku do potrzeb internautów. Otrzymane referencje, otwartość na nowe technologie oraz odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby klientów skutkują otrzymaniem tego cennego tytułu.

Opinie oraz referencje od naszych Klientów można zobaczyć klikając w poniższy certyfikat.

 

Certyfikat ‘WZOROWY FACHOWIEC’ dla Kancelarii Adwokackiej UMOCOWANA

Jesteśmy bardzo dumni ponieważ dzięki ciężkiej pracy oraz stałemu podnoszeniu kwalifikacji, kancelaria uzyskała certyfikat WZOROWY FACHOWIEC. To nasi klienci dzięki wyrażeniu swoich pozytywnych opinii decydują o przyznaniu certyfikatu, tym bardziej jest nam miło.

Wszystkie opinie od naszych Klientów można zobaczyć klikając w poniższy certyfikat.

 

Zatajenie bezpłodności jako zawiniona przyczyna rozwodu

W Polsce coraz więcej osób cierpi na bezpłodność. Niemożność posiadania potomstwa może stać się przyczyną rozpadu małżeństwa i w konsekwencji wydania wyroku rozwodowego. Z reguły będzie to jednak powód niezawiniony, uznał tak m.in. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 marca 1951r., sygn. akt C 48/51. Co jednak w przypadku gdy jeden z małżonków wcześniej wiedział, że nie może mieć dzieci i świadomie zataił ten fakt przed drugim?

Nie ulega wątpliwości, że osoby wstępujące w związek małżeński powinny być wobec siebie lojalne i szczere. We wskazanej sytuacji zachowanie bezpłodnego małżonka uznać należy za rodzaj podstępu sprowadzającego się do wyłudzenia zgody na zawarcie małżeństwa. Podstęp stanowi wadę oświadczenia woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jeżeli istotnie zachodzi ścisły związek przyczynowy między rozkładem pożycia a wadą oświadczenia woli, winę za taki stan rzeczy ponosić będzie w tym przypadku nieszczery małżonek. Podczas sprawy rozwodowej należy wówczas wykazać, że do małżeństwa nigdy by nie doszło, gdyby druga strona zdawała sobie sprawę z bezpłodności partnera.

Na marginesie wskazać można, że zatajenie bezpłodności zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nie może być powodem starania się o unieważnienie małżeństwa.

adwokat specjalizujący się w alimentach i podziałach majątku we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne (1)
 

Brak winy za rozkład pożycia mimo zdrady małżeńskiej

Zdrada małżeńska a także budowanie związku z innym partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn przypisania danej osobie winy w rozwodzie. W pewnych okolicznościach sąd może jednak orzec zgoła inaczej. Należy zdawać sobie z tego sprawę, tym bardziej, że wyrok w tym zakresie niesie ze sobą doniosłe skutki i wpływa chociażby na możliwość domagania się od byłego już małżonka alimentów.

Wszystko sprowadza się do tego, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia i co tak naprawdę do tego doprowadziło. Sąd przy ustaleniu winy zainteresowany będzie bowiem przede wszystkim tymi dwoma kwestiami. W tym miejscu wyobraźmy sobie przykładowo, że mąż porzucił w 2013 r. rodzinę, wyjechał do innej miejscowości i rozpoczął tam nowe życie. Od tego momentu nie utrzymuje już żadnego kontaktu z małżonką, jej los pozostaje mu całkowicie obojętny. Jeżeli nawet żona po pewnym czasie (np. po roku) zacznie spotykać się z innym mężczyzną, jedynym winnym rozkładowi pożycia pozostanie wyłącznie mąż. W opisanym przypadku tylko jego zachowanie doprowadziło do wygaśnięcia jakiejkolwiek więzi między małżonkami (por. m.in. wyrok SN z 28.09.2000 r., sygn. akt IV CKN 112/00).

adwokat od alimentów i rozwodów we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
 

Czy warto walczyć o rozstrzygnięcie przez sąd w wyroku rozwodowym o winie drugiego małżonka?

Z zasady orzekając rozwód, sąd wskazuje także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków zaniecha tego jednak. Może to być m.in. skutkiem zawartej między nimi ugody. W takiej sytuacji przyjmuje się, że związek rozpadł się bez winy którejkolwiek ze stron. Czy warto jednak lekkomyślnie rezygnować z orzeczenia o winie, jeżeli małżeństwo rozpadło się wyłącznie wskutek zachowania jednego małżonka?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Rozstrzygnięcie przez sąd w sentencji wyroku o winie rodzi doniosłe skutki w zakresie obowiązku alimentacyjnego między byłym już mężem i żoną. Jeżeli bowiem nie orzeknięto w tym zakresie, a eksmałżonek znajduje się w niedostatku (nawet jeśli to jego zachowanie doprowadziło de facto do rozwodu), może on żądać od drugiej strony dostarczania środków utrzymania. Nie będzie to możliwe, jeżeli taka osoba zostanie uznana przez sąd za jedyną odpowiedzialną rozkładu pożycia. Co więcej, w takiej sytuacji łatwiejszą drogę do uzyskania alimentów ma druga strona, która winy nie ponosi. Nie musi wówczas wykazywać niedostatku, wystarczy tylko, że wskutek rozwodu jej sytuacja materialna istotnie się pogorszyła.

Jeżeli interesuje Cię ten temat i potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia mojej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu.

adwokat specjalizujący się w podziałach majątku i alimentach we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
 

Kiedy można starać się o obniżenie alimentów?

W niektórych okolicznościach obowiązujące prawo dopuszcza możliwość żądania obniżenia alimentów. Stanowi o tym art. 138 k.r.o., z którego wynika, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co wobec tego należy rozumieć pod pojęciem „zmiany stosunków”?

Otóż, wskazane wyrażenie sprowadza się przede wszystkim do zmniejszenia lub zwiększenia się możliwości finansowych zobowiązanego lub wzrostu lub zmniejszenia się potrzeb uprawnionego, przy czym każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Może to być przykładowo utrata pracy, o ile zobowiązany sam dobrowolnie z niej nie zrezygnował. Nie bez znaczenia pozostanie pozbawienie uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Tak samo będzie potraktowane zawarcie kolejnego małżeństwa lub urodzenie się następnego dziecka. Co więcej, w niektórych sytuacjach nawet samo nawiązanie konkubinatu przez rodzica, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, może stanowić podstawę korzystnego rozstrzygnięcia sądu.

Uwaga! Ważne by zmiana stosunków nastąpiła już po wydaniu przez sąd pierwszego wyroku zasądzającego alimenty, inaczej ich obniżenie nie będzie możliwe.

Do obniżenia alimentów niezbędne jest wytoczenia powództwa. Jeżeli potrzebujesz pomocy, masz dalsze pytania bądź wątpliwości związane z tym tematem, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia mojej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu.

adwokat od spraw rodzinnych, podziału majątku i alimentów we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
 

Korzystanie z mieszkania po rozwodzie a osoby trzecie

Wyrok rozwodowy może nieść ze sobą konsekwencje, z których na pierwszy rzut oka nie zdajemy sobie sprawy. Skupiając się na kwestii winy za rozpad małżeństwa i władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, zapominamy, że w orzeczeniu sąd często będzie musiał rozstrzygać także o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Możliwość doprowadzenia do eksmisji ex małżonka stanowi bowiem wyjątek, nie zawsze też udaje się rozwiązać polubownie sprawę ewentualnej wyprowadzki.

O czym należy wówczas pamiętać ?

Sąd rozstrzygając o sposobie korzystania z mieszkania badał będzie wszelkie okoliczności z tym związane. Warto więc zawnioskować o wydanie w wyroku zakazu wprowadzania się do mieszkania osób trzecich. Ma to szczególne znaczenie przy rozwodach spowodowanych niewiernością. Bez takiego zabezpieczenia przykładowo zdradzana żona musiałaby się liczyć z potencjalnym ryzykiem zamieszkania pod jednym dachem z kochanką męża. Na marginesie, należy także pamiętać, że były współmałżonek może skutecznie zablokować zameldowanie niechcianych osób w swoim domu. O sprzeciwie wystarczy tylko powiadomić właściwy organ meldunkowy.

adwokat od spraw rozwodowych i podziału majątku we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne