...
PODZIAŁ MAJĄTKU

Podział majątku - Adwokat Wrocław

Podział majątku Wrocław

Co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój tzw. wspólności majątkowej. Najogólniej oznacza to stan, w którym małżonkowie już wspólnie zarabiają, oszczędzają, nabywają składniki majątku, zaciągają zobowiązania itp. Nie ma przy tym znaczenia czy jedno zarabia więcej czy mniej, albo nie pracuje wcale. Przyjmuje się generalnie, że nakłady na majątek wspólny są równe. Do majątku wspólnego nie wlicza się jedynie wcześniej zgromadzonego majątku osobistego lub majątku nabytego do osobistego w trakcie trwania małżeństwa np. w wyniku dziedziczenia, darowizny; nie mówimy też o  przedmiotach użytku osobistego, nagrodach za osiągnięcia czy prawach autorskich. 

Należy także pamiętać o tzw. surogacji czyli zastąpieniu jednego składnika drugim, na przykład  w sytuacji kupna wspólnego domu ze środków częściowo (lub w całości) pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, który to dom wchodzi już do majątku wspólnego i wówczas pozostaje kwestia rozliczenia nakładów. 

Podział majątku a rozdzielność majątkowa

Sam rozwód nie rozwiązuje tematu podziału majątku, wprowadza jedynie rozdzielność majątkową, a podział w przypadku skomplikowanej sprawy i braku porozumienia to niestety długotrwały, wieloletni proces. Z tego powodu w tego typu sprawach pomoc adwokata staje się  nieodzowna, trudno jest samodzielnie przeanalizować wszystkie kwestie z tym związane, często nie mając elementarnej wiedzy na temat tego co nam się zwyczajnie należy i do czego jesteśmy zobowiązani. 

Podział majątku po rozwodzie

Problem podziału majątku po rozwodzie rozwiązuje intercyza czyli umowa zawarta między małżonkami. W sytuacji jej zawarcia zwyczajnie zachowują swój majątek zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Z doświadczenia wiemy, że nie jest to jednak częste rozwiązanie wybierane przez małżonków w Polsce. 

Jeśli szukają Państwo odpowiedniej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, jesteśmy do dyspozycji. Pomagamy klientom w kwestiach związanych z podziałem majątku, pełnimy również funkcję reprezentacyjną przed sądem, pomagamy w ugodowym (pozasądowym) rozstrzygnięciu sporu. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.