Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Wspólne mieszkanie byłych małżonków po rozwodzie

  Sąd ma obowiązek orzec w wyroku o sposobie korzystania z mieszkania stron, jeżeli nadal zamieszkują one razem. Obowiązek ten reguluje art. 58 § 2 kro: „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd
  Czytaj
 • Zmiana nazwiska po ślubie

  Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie stają się mężem i żoną – co za tym idzie zaczynają tworzyć rodzinę. Od momentu wejścia w związek małżeński, prawa i obowiązki małżonków względem siebie są równe. Po ślubie – zmianie ulega wiele kwestii a jedną z najpopularniejszych i najbardziej widocznych jest przede wszystkim zmiana nazwiska. Zgodnie z art. 25
  Czytaj
 • Skutki wsteczne (ex tunc) unieważnienia małżeństwa – rozwody Wrocław

  Unieważnienie małżeństwa będzie powodować dwojakiego rodzaju skutki, tj. takie mające moc wsteczną (tzw. ex tunc) oraz takie, które działają na przyszłość (tzw. ex nunc). Mimo, że w art. 21 k.r.o. wymienione zostały jedynie te drugie, uznać należy, że są one wyjątkiem od generalnej zasady (rozwody Wrocław). W sytuacjach niewyszczególnionych w ww. przepisie unieważnienie małżeństwa wywoła
  Czytaj
 • Doniosłe konsekwencje braku zezwolenia sądu opiekuńczego /adwokaci Wrocław/

  Zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeszcze bardziej rygorystyczny jest art. 156 k.r.o., który przewiduje konieczność uzyskania zezwolenia sądu we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących pupila. Jaka jest sankcja w przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ? /adwokaci Wrocław/ Zarówno art. 101
  Czytaj
 • Roszczenia wierzyciela względem jednego z małżonków a majątek wspólny – podział majątku Wrocław

  Zgodnie z art. 42 k.r.o. wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z udziału, który potencjalnie przypadałby małżonkowi – dłużnikowi w majątku wspólnym. Zakaz ten wynika z charakteru wspólności majątkowej obowiązującej w trakcie trwania małżeństwa. Czy to oznacza, że wierzycielowi nie przysługują żadne instrumenty prawne by wyegzekwować swoje należności z majątku wspólnego dłużnika? Jakie zatem mogą być
  Czytaj