...
ALIMENTY

Alimenty adwokat Wrocław

Sprawy z zakresu świadczeń alimentacyjnych

Alimenty można ustanowić w drodze postępowania sądowego lub postępowania pozasądowego. Postępowanie sądowe, którego wynikiem jest wyrok zasądzający alimenty wiąże się z koniecznością wniesienia pozwu do właściwego sądu.

W pozwie należy oznaczyć osobę od której domaga się alimentów, a także określić wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem braku możliwości samodzielnego zaspokajania bieżących wydatków / braku możliwości samodzielnego utrzymania się. Choć postępowanie sądowe jest najczęściej wybieraną drogą do uzyskania alimentów, istnieje także możliwość ustanowienia ich w drodze ugody, która może zostać zawarta zarówno przed notariuszem, jak i przed mediatorem.

profesjonalna pomoc – alimenty wrocław

Niezależnie od wybranego sposobu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych, nieoceniona przy tym staje się pomoc doświadczonego adwokata, który nie tylko posiada szeroką wiedzę prawniczą, ale także potrafi z dystansem spojrzeć na często bardzo emocjonalne sprawy rodzinne.

Kancelaria Adwokacka adwokat Marta Olejnik-Hejne Wrocław – profesjonalna pomoc w sprawach rodzinnych.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych

Wysokość świadczeń alimentacyjnych uzależniona jest od dwóch zasadniczych przesłanek, tj. od sytuacji ekonomicznej i możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do dostarczania alimentów oraz od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do ich pobierania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Alimenty przysługują zarówno rozwiedzionemu małżonkowi, jak i dzieciom, rodzicom, czy innym krewnym.

W sytuacji rozwodu lub orzeczenia separacji alimenty przysługują temu małżonkowi, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. W sytuacji zaś, gdy rozwód został orzeczony z winy tylko jednego małżonka i wiąże się z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego (niekoniecznie zaś z jego niedostatkiem), sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka wyłącznie winnego.

W odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, obowiązek dostarczania alimentów spoczywa na rodzicach dziecka aż do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletniości. W przypadku kontynuowania nauki po osiemnastym roku życia obowiązek ten trwa nadal, do momentu skończenia przez niego dwudziestego piątego roku życia.

Alimentów mogą domagać się także rodzice od dzieci w sytuacji, gdy znajdują się oni w niedostatku.

Do świadczeń alimentacyjnych mogą być zobowiązani także inni krewni w linii prostej (dziadkowie, wnuki) oraz krewni w linii bocznej (rodzeństwo).

W każdym z powyższych przypadków przy ustaleniu zasadności świadczeń alimentacyjnych pod uwagę brane są możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do dostarczania alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do ich pobierania.

Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych

W przypadku istotnej zmiany stosunków Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje możliwość regulowania wysokości świadczeń alimentacyjnych. Oznacza to, że można żądać podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia zobowiązania alimentacyjnego. Podwyższenie alimentów może nastąpić w sytuacji zwiększenia uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej, bądź też zwiększenia możliwości zarobkowych zobowiązanego, natomiast ich obniżenie może nastąpić w przypadku pogorszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego lub poprawy sytuacji finansowej osoby uprawnionej do pobierania alimentów.

Zapraszamy do kontaktu: Kancelaria Adwokacka adwokat Marta Olejnik-Hejne Wrocław

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.