...
PRAWO KARNE

PRAWO KARNE

Pomoc adwokata w prawie karnym – Wrocław

Obecność obrońcy obok oskarżonego jest niezbędna już na najwcześniejszych etapach postępowania przygotowawczego, a nawet od momentu zatrzymania, gdyż może on odpowiednio zareagować na następujące po sobie zdarzenia procesowe.

Z powodzeniem reprezentuję Klientów począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, kasacyjne oraz postępowanie wykonawcze.

Pomagam Klientom przede wszystkim w sprawach z zakresu:

  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, pobicie etc.),
  • przestępstwa komunikacyjne (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.),
  • przestępstwa przeciwko wolności (groźby karalne, stalking, etc.),
  • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo etc.),
  • przestępstwa określone jako przeciwdziałanie narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie, sprzedaż środków odurzających),
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • wykonywanie kary w trybie dozoru elektronicznego, dozór elektroniczny (obrączka),
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • przerwa w karze pozbawienia wolności,
  • wcześniejsze zatarcie skazania.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.