...
PUBLIKACJE

INFLACJA A PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Jedną z konsekwencji kryzysu ekonomicznego i związanej z tym rosnącej inflacji jest wzrost kosztów życia, w tym także wydatkówzwiązanych z realizacją podstawowych potrzeb małoletniego dziecka. Świadczenie alimentacyjne zasądzone w przeszłości od zobowiązanego na rzecz uprawnionego w obecnym uwarunkowaniach może już nie być wystarczające do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb. W jaki sposób podwyższyć alimenty przysługujące Twojemu dziecku?

Podstawa prawna żądania podwyższenia alimentów

Podstawą prawną żądania podwyższenia alimentów jest  art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” I tak, o ile przesłanka kryzysu ekonomicznego w dotychczasowym orzecznictwie nie jest jeszcze powodem samoistnie uprawniającym do zmiany kwoty alimentów zasądzonych w przeszłości, to jednakże może być to właściwy moment, do zbadania, czy całokształt pozostałych okoliczności faktycznych ocenianych przez Sąd w poprzednim stanie sprawy uległ wystarczającej zmianie. Kluczowym pojęciem jest tutaj „zmiana stosunków. Jak to rozumieć?

„Zmiana stosunków” polega na zwiększeniu się usprawiedliwionych potrzeb małoletniego lub zwiększeniu zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Każdy przypadek zostanie  przez sąd rozpatrzony indywidualnie, tym niemniej wzrost kosztów zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka zwyczajowo związany jest z ich naturalną ewolucją wraz z dorastaniem dziecka lub nagłym wydarzeniem losowym. Może to dotyczyć normalnych sytuacji, takich jak np. zmiana szkoły w wyniku ukończenia przez małoletniego szkoły podstawowej i przejścia do liceum, gdy wiąże się to z niewystępującymi do tej pory kosztami lub ekstraordynaryjnych wydatków jak nagła choroba dziecka wymagająca systematycznego leczenia. Co do zasady, im dziecko starsze, tym jego potrzeby są większe, gdyż z czasem aktualizują się nowe, takie jak choćby te związane z hobby, uprawianiem sportu, podróżowaniem czy rozwijającym się życiem towarzyskim.

 Z kolei zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego może mieć miejsce wówczas, gdy ten np. zmieni rodzaj wykonywanej pracy na co do zasady znacznie lepiej płatną lub uzyska awans skutkujący zwyczajowo istotnym zwiększeniem otrzymywanego wynagrodzenia. Co ważne, nieistotny jest tutaj sam fakt otrzymania podwyżki, lecz sama zmiana skutkująca zwiększeniem możliwości jej uzyskania. Do zmiany warunków, w realiach których doszło do zasądzenia  podważanej obecnie wysokości alimentów może dojść również w przypadku odziedziczenia dużego spadku przez zobowiązanego, jego wygranej na loterii lub sytuacji, gdy jego dotychczasowe koszty utrzymania uległy istotnemu zmniejszeniu. Katalog takich przypadków jest otwarty, i jeżeli według Ciebie w Twojej sprawie wystąpił któryś niewymieniony w tym artykule, zawsze warto skonsultować to z profesjonalnym pełnomocnikiem.

PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW. INFLACJA A ALIMENTY

Nadto, warto również odpowiedzieć na jak najbardziej aktualne obecnie pytanie: czy sama inflacja w świetle prawa uzasadnia podwyższenie dotychczas zasądzonego świadczenia alimentacyjnego? Jak przytoczono wyżej niekoniecznie, aczkolwiek w doktrynie panuje słuszny pogląd, iż zmiana stosunków może być skutkiem nie tylko zaistnienia nowych okoliczności po stronie osoby uprawnionej lub zobowiązanej do alimentacji. Sama zmiana stosunków będąca podstawą zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego może być skutkiem także zmiany stosunków gospodarczych (np. inflacji, deprecjacji pieniądza, kryzysu ekonomicznego), ale wyłącznie wtedy, gdy nie dotyka ona w porównywalnym stopniu obu stron relacji alimentacyjnej (M. Sawczuk, Ponowne orzekanie, s. 94–95; T. Domińczyk, w: Piasecki, Komentarz KRO, 2011, art. 138, Nb 1; K. Osajda (red. serii), M. Domański, J. Słyk(red. tomu), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2022). Oznacza to, że jeżeli dla obu stron dolegliwości wywołane inflacją są zauważalnie zdywersyfikowane, to przesłanka ta może stanowić podstawę do uznania przez Sąd pozwu o podwyższenie alimentów za zasadny. Skutkiem czego  będzie pozytywne rozstrzygnięcie dla wnoszącego powództwo.

Warto pamiętać, że zmiana ta musi wystąpić już po wydaniu orzeczenia kształtującego obecną wysokość obowiązku alimentacyjnego, gdyż w przeciwnym przypadku Sąd oddali Twój pozew jako bezzasadny czy wręcz naruszający powagę rzeczy osądzonej.

Gdzie wznieść pozew o podwyższenie kwoty alimentów

W celu podwyższenia kwoty alimentów należy wnieść pozew do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Co istotne, w przypadku spraw o alimenty właściwość miejscowa jest przemienna – właściwy może być zarówno sąd według miejsca zamieszkania uprawnionego, jak i według miejsca zamieszkania pozwanego. Wybór należy do powoda, jako do strony inicjującej postępowanie. Opłata od pozwu jest stosunkowa i zależy od wartości przedmiotu sporu obliczonego według wzoru miesięczna kwota żądanych alimentów razy dwanaście miesięcy.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.