...
PUBLIKACJE

Wykazanie alimentów w deklaracji podatkowej

Świadczenie alimentacyjne podlegające opodatkowaniu należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 jako przychody z innych źródeł. Podatek w przypadku alimentów jest naliczany na zasadach ogólnych według stawki 12% bądź 32%. 

Obowiązek wykazania przychodu w deklaracji podatkowej

Osoba otrzymująca alimenty – gdy uprawnionym jest dziecko – rodzic albo opiekun ma obowiązek wykazania przychodu oraz samodzielnie oblicza podatek, gdyż zobowiązani do płacenia alimentów nie mają obowiązku wystawienia informacji PIT-11.

Alimenty zwolnione z opodatkowania

Od otrzymywanych alimentów nie są odprowadzane zaliczki w trakcie trwania roku podatkowego, gdyż kwota świadczeń alimentacyjnych jest wykazywana w zeznaniu rocznym i wtedy jest od nich odprowadzany podatek. Jednocześnie alimenty zwolnione z opodatkowania w ogóle nie podlegają ujawnieniu w zeznaniu rocznym, nie licząc ewentualnej nadwyżki ponad 700 zł.

Warto pamiętać, że w zeznaniu rocznym wykazywane są tylko kwoty faktycznie wpłacone na rzecz uprawnionego, albowiem kwoty należne, lecz nie wpłacone nie podlegają obowiązki wykazania w deklaracji PIT.

ale … 

–> przeczytaj kolejny artykuł

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.