...
PUBLIKACJE

Pomimo że,  zgodnie z przepisami prawa podatkowego alimenty są – co do zasady – przychodem osoby uprawnionej do ich otrzymywania, to jednak w przypadku większości z nich przewidziane jest zwolnienie z podatku dochodowego. Sprawdź, czy przysługujące Ci alimenty są opodatkowane.

W pierwszej kolejności kilka słów wyjaśnienia czym jest w ogóle świadczenie alimentacyjne i kto jest uprawnionym do jego przyjęcia, a kto zobowiązanym do jego zapłaty. 

Alimenty – Zobowiązany i Uprawniony

Świadczenie alimentacyjne polega na dostarczaniu przez osobę (zobowiązany)  na którą nałożono obowiązek dostarczania środków utrzymania – najczęściej w postaci pieniędzy, ale również wyżywienia czy też ubrania – osobie (uprawniony)na rzecz której zobowiązany  świadczy.

Alimenty charakteryzuje obligatoryjność i okresowość. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co do zasady obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Zazwyczaj płacenie alimentów spoczywa na rodzicach. Warto pamiętać, że w przypadku świadczeń alimentacyjnych na dzieci oboje rodzice zobowiązani są do ich ponoszenia w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dzieci. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.