...
PUBLIKACJE

Czy alimenty na dzieci są zwolnione z podatku?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog zwolnień przedmiotowych od podatku. Wśród nich znajduje się również zapis dotyczący alimentów. Zgodnie zart. 21 ust. 1 pkt 127 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są alimenty:
• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
• na rzecz innych osób niż wymienione wyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Świadczenia alimentacyjne zwolnione z podatku

Mając na uwadze powyższy przepis, świadczenia alimentacyjne, co do których uprawnionymi są dzieci, nie podlegają opodatkowaniu. Dlatego też nie wykazuje się ich w rozliczeniu rocznym PIT dziecka ani też nie dolicza się wypłaconych kwot do dochodów rodziców.

Ponadto, na wyraźne zaakcentowanie zasługuje fakt, iż świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci jest zwolnione z opodatkowania niezależnie od wysokości wypłacanych alimentów. Niezależnie czy kwota ta wynosi 300 zł czy 3000 zł, w żadnym przypadku nie jest ona opodatkowana. Co więcej, podstawa wypłacania alimentów pozostaje bez znaczenia dla kwestii ich opodatkowania. Nieważne, czy zobowiązany płaci świadczenie alimentacyjne w związku z wykonywaniem wyroku sądowego, ugody czy prywatnego porozumienia. W każdej z przywołanych sytuacji są to przychody nieobciążone podatkiem PIT, ani żadną inną daniną publiczną.

Co istotne, powyższe ma również zastosowanie w przypadku, gdy w jednym momencie dziecku zostaną wypłacone pieniądze z tytułu alimentów za okres wielu miesięcy, gdy nie były one płacone.

Alimenty na rzecz dziecka a podatek

Jak wskazano powyżej, alimenty na rzecz dziecka, niezależnie od ich wysokości są całkowicie zwolnione z opodatkowania. A co z podatkiem PIT od alimentów na rzecz innych osób?

Co do zasady alimenty te należy opodatkować. Jednakże zwolnione z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznychw przypadku świadczenia alimentacyjnego, gdy uprawnionymi są inne osoby niż dzieci przysługuje, gdy:
• alimenty zostały otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej,
• miesięczna kwota alimentów nie przekracza 700 zł.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.