...
PUBLIKACJE

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa polskiego zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości ojcem nie jest. Jest to istotne  w przypadku chęci zmiany domniemanego ojca dziecka na tego, który rzeczywiście nim jest. Wyżej wskazane domniemanie w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę zamężną zachodzi w stosunku do mężczyzny z którym:

 1. pozostaje w związku małżeńskim;
 2. rozwiodła się, lecz urodziła dziecko w ciągu 300 dni od ustania małżeństwa;
 3. pozostaje w separacji, lecz urodziła dziecko w ciągu 300 dni od jej rozpoczęcia;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, pomimo upłynięcia krótkiej ilości czasu od zakończenia poprzedniego małżeństwa.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z art. 62 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego takie domniemanie może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Wspomniane powództwo powinno zostać skierowane do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania pozwanego. Opłata od niego wynosi 200 zł. Z powództwem w tej sprawie może wystąpić:

 • matka dziecka w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka;
 • mąż matki dziecka w terminie do 6 miesięcy od urodzenia dziecka przez żonę;
 • dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, nie później niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia;
 • prokurator, w dowolnym terminie od momentu urodzenia dziecka;

Zaprzeczenie ojcostwa a badania DNA

Po wniesieniu sprawy do Sądu, to osoba występująca z powództwem ma za zadanie udowodnić, że osoba uznana w skutek domniemania za ojca dziecka, nie jest nią naprawdę. Jedną z najskuteczniejszych metod potwierdzających lub odrzucających pokrewieństwo jest przeprowadzenie badań DNA potwierdzających ojcostwo. W takim wypadku strona powodowa powinna wnioskować o postanowienie Sądu na przeprowadzenie badań DNA ustalających ojcostwo, gdyż jest to niezawodny sposób na rzetelne i bezstronne  potwierdzenie lub zaprzeczanie jej tezy. Jednakże należy pamiętać, że przeprowadzenie tego typu badań wiąże się ze wzrostem kosztów postępowania sądowego.

Niemożliwe zaprzeczenie ojcostwa

W niektórych przypadkach wystąpienie z wyżej wspomnianym jest niemożliwe- dotyczy to trzech przypadków i jest podyktowane dbałością o dobro dziecka. Nie możliwe jest zaprzeczenie ojcostwa w stosunku do dziecka:

 1. pełnoletniego;
 2. nieżyjącego;
 3. poczętego w wyniku procedury procedury medycznej, na którą mąż matki wyraził zgodę;

W przypadku gdy dojdzie do zaprzeczenia ojcostwa dochodzi do ustania wszelkich praw oraz obowiązków istniejących w przypadku istnienia więzi ojciec-dziecko, takich jak obowiązek łożenia na dziecko i utrzymywania go czy możliwość kontaktów z nim, a także możliwości dziedziczenia lub przejęcia nazwiska.

Długość postępowania 

Całość postepowania, nieprzekraczalność dość krótkich terminów czy też wymagalność niezaprzeczalnych dowodów potwierdzonych obecną wiedzą naukową jest podyktowana troską o dobro dziecka oraz dbałością o możliwie szybkie zakończenie postepowania, tak by nie narażać dziecka na konieczność przechodzenia przez dłużące się próby ustalenia stanu faktycznego dotyczącego jego ojca. Nie jest niespodzianką, że takie sprawy mogą negatywnie wpłynąć na psychikę dziecka a także mieć ogromny wpływ na jego późniejsze życie.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.