...
PUBLIKACJE

Wypadek !? Uzyskaj odszkodowanie. Odszkodowania Wrocław.

Chyba większość z nas znała lub zna osobę która doznała uszczerbku na zdrowiu w pracy podczas wykonywania służbowych czynności. Wówczas każdemu pracownikowi należy się odszkodowanie. Jak uzyskaj odszkodowanie. Odszkodowania Wrocław.

Wysokość odszkodowania regulowana jest ustawą i wynoszą odpowiednio:

645 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

645 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

11 287 zł -z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

11 287 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

Pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracę. Przesłanką nabycia prawa do jednorazowego odszkodowania jest doznanie przez pracownika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które jednak może ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku i skutków z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

adwokat specjalizujący się w odszkodowaniach i sprawach rodzinnych we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne. Odszkodowanie Wrocław, odszkodowania Wrocław.
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.