PUBLIKACJE

Rodzice, którzy nadali swojemu nowonarodzonemu dziecku imię i z różnych względów chcieliby je zmienić, mogą to zrobić w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie przez rodziców oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. Przy zmianie imienia dziecka obowiązują podobne zasady, co przy nadawaniu imienia. Wybrane imię lub imiona nie mogą więc być imionami w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Do wniosku o przyjęcie oświadczenia rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł.

Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w miejscowości, w której został sporządzony lub został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego oświadczenie zostanie przyjęte od razu. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w innym USC, wniosek o przyjęcie oświadczenia zostanie przyjęty do 14 dni.

W przypadku wydania decyzji odmownej rodzicom przysługuje tryb odwoławczy. Odwołanie wnosi się do właściwego miejscowo wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Zmiana imienia dziecka powyżej 6 miesiąca życia

Zmiana w tym trybie przewidziana jest tylko raz w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Po przekroczeniu tego terminu zmiana imienia może nastąpić jedynie w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Procedura ta jest nieco trudniejsza, wymaga bowiem wskazania „ważnych powodów” zmiany imienia dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione.
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest katalogiem otwartym i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia dokonuje każdorazowo kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.

Co istotne, ustawa nie przewiduje wprost możliwości likwidacji drugiego imienia, bowiem wyraźnie wskazuje, że możliwe jest zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie. Niemożliwe jest zatem złożenie wniosku o usunięcie drugiego imienia dziecka. Jedyną możliwością jest w takim przypadku złożenie wniosku o zmianę obydwu obecnie posiadanych przez dziecko imion na pierwsze z nich, które ma być tym docelowym i jedynym.

W przypadku chęci zmiany imienia dziecka konieczne jest złożenie przez rodzica wniosku do USC o zmianę imienia. Do złożenia wniosku konieczne jest wyrażenie zgody przez drugiego rodzica dziecka (osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym). W przypadku zmiany imienia dziecka, które ukończyło 13 rok życia konieczne jest również uzyskanie jego zgody (wyrażonej osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym).

Do wniosku dołącza się odpis zupełny aktu urodzenia dziecka i dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję w sprawie zmiany imienia w kwocie 37 zł. Do wglądu należy okazać dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka zastępuje w tym przypadku zgodę drugiego rodzica.

Zmiana imienia następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu