...
PUBLIKACJE

Fundusz alimentacyjny – jak uzyskać świadczenie ?

W przypadku, gdy rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz swojego dziecka uchyla się od tego obowiązku, a prowadzona w stosunku do niego egzekucja jest bezskuteczna, osoba uprawniona może starać się o świadczenie z fundusz alimentacyjny. Jakie formalności musi spełnić by otrzymać pieniądze?

Po pierwsze, należy na odpowiednim formularzu złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego. Wniosek powinien zostać wniesiony na adres urzędu gminy albo przez dziecko samodzielnie, albo przez jego przedstawiciela ustawowego, w zależności od tego czy ukończyło już ono 18 lat. Do pisma należy dołączyć przede wszystkim: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika w tym zakresie, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej. Jeżeli organ będzie w danej sprawie potrzebował jeszcze innych dokumentów, poinformuje o tym wnioskodawcę w osobnej korespondencji.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

kancelaria adwokacka specjalizująca się w alimentach i podziałach majątku we Wrocławiu – adw. Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.