...
PUBLIKACJE

Kto ma prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Nierzadko rodzic uchyla się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz swojego dziecka. Osoba uprawniona może wówczas starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jakie warunki musi spełnić by otrzymać pomoc?

Pomoc ze strony funduszu nie została przewidziana dla wszystkich. W praktyce będzie przysługiwać tylko dzieciom nie otrzymującym alimentów od rodzica, który został do tego zobowiązany przez sąd. Kolejnym warunkiem jest, by wobec ojca lub matki wszczęta została egzekucja, uznana następnie przez komornika za bezskuteczną. O bezskuteczności egzekucji będzie mowa wówczas, gdy rodzic zalega z uregulowaniem alimentów przez ostatnie 2 miesiące lub przebywa za granicą i nie można wobec takiej osoby podjąć żadnych czynności. Co do zasady świadczenie z funduszu przysługuje małoletnim, jeżeli jednak dziecko kontynuuje naukę, jest uprawnione do jego poboru do ukończenia 25 roku życia. Powyższy limit wiekowy nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu. Pomoc państwa w założeniu ma obejmować najbiedniejszych, dlatego dochód rodziny wnioskodawcy w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł. Nawet jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, świadczenia z funduszu nie będą przysługiwać, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, a także gdy zawrze związek małżeński.

Osoba, która spełnia opisane powyżej kryteria, może liczyć na pomoc w kwocie do 500 zł.

adwokat specjalizujący się w rozwodach we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.