PUBLIKACJE

Obowiązek alimentacyjny pełnoletnich dzieci wobec rodziców, alimenty Wrocław

Obowiązek alimentacyjny (alimenty Wrocław) polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Jest to stosunek zobowiązaniowy, w którym to wierzycielem nie musi być jedynie dziecko. Rodzice bowiem również mogą dochodzić świadczeń alimentacyjnych od dzieci, na co wskazuje ustawodawca w art. 128 KRO.

Podstawą i zarazem bezwzględną przesłanką, aby móc starać o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego względem dzieci jest znajdowanie się w niedostatku. Przez niedostatek rozumie się „niemożność zaspokojenia potrzeb uprawnionego własnymi środkami i siłami” (J. Strzebińczyk, Prawo Rodzinne, Warszawa 2013) Kryterium tego stanu określane jest poprzez sformułowanie niezbędnych potrzeb osób uprawnionych, które są różne ze względu na wiek, płeć, ustatkowanie, czy stan zdrowia. Przesłanka ta jednak nie zostanie spełniona, jeżeli stan ten trwa z winy osób uprawnionych np. rodzice nie podejmują pracy, chociaż mają takie możliwości, lub nadużywają alkoholu i nie chcą zmienić tego stanu.

Kolejną przesłanką, która powinna zostać spełniona łącznie z wyżej wskazaną, jest sama możliwość pobierania tego świadczenia od swojego pełnoletniego dziecka. Przesłanka ta zostaje spełniona, jeżeli osoba, od której dochodzimy spełnienia tego obowiązku, ma odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe. Oczywistym bowiem pozostaje fakt, że nie można żądać spełnienia świadczenia od osoby, która sama pozostaje w stanie niedostatku.

W związku z powyższym, treścią obowiązku alimentacyjnego może być m.in. zapewnienie rodzicom mieszkania, ogrzewania, wyżywienia, odzieży itp., a także opieki lekarskiej, lekarstw, pielęgnacji w chorobie itp. (por. wyr. SN z 19.5.1975 r., III CRN 55/75, OSN 1976, Nr 6, poz. 133). Konieczne w tym względzie jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ponieważ to one stanowią górną granicę alimentów, jakich można dochodzić. Chodzi zatem o takie potrzeby, których zaspokojenie wyeliminuje stan niedostatku.

Zobowiązany jednak może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Należy pod tym rozumieć takie przypadki, kiedy uprawniony wcześniej uchylał się od spełniania obowiązków rodzinnych, albo naruszał jego prawa w inny sposób. Chodzi tutaj o sytuacje kiedy np. rodzic przed wysunięciem roszczeń alimentacyjnych wobec dziecka nie interesował się nim, nie płacił na jego rzecz alimentów, ogólnie jego zachowanie względem dziecka należy ogólnie postrzegać jako naganne.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: alimenty i podział majątku Wrocław
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu