...
PUBLIKACJE

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu rozwodowego

Zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu rozwodowego pozwala uchronić stronę upoważnioną do odbierania takowych świadczeń od niekorzystnych skutków związanych z rozciągłością procesu.

Podstawą prawną dla złożenia wniosku o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych jest przepis z art. 730 w związku z art. 753 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Art. 730 K.P.C. stanowi o możliwości udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej, natomiast art. 753 § 1 K.P.C. konkretyzuje to uprawnienie w zakresie udzielenia zabezpieczenia na świadczenia alimentacyjne, będąc swoistym lex specialis, czyli wyjątkiem od zasady, że postępowanie zabezpieczające nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Uzasadnione jest to faktem, iż świadczenia alimentacyjne mają służyć zaspakajaniu bieżących potrzeb uprawnionego, dlatego zabezpieczenie ma charakter nowacyjny – regulującego tymczasowo stosunki prawne i faktyczne na czas trwania postępowania.

Prawo do żądania udzielenia zabezpieczenia

Prawo do żądania udzielenia zabezpieczenia ma każda ze stron postępowania, w takim samym zakresie. Żądanie to może zostać wniesione zarówno na piśmie, jak i ustnie. Sądem właściwym jest sąd pierwszej instancji, przed którym toczy się lub będzie toczyła się sprawa główna. Wniosek może być złożony już w trakcie postępowania, jak również jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Żądanie udzielenia zabezpieczenia musi spełniać odpowiednie wymogi formalne. Kwestią istotną jest, aby wniosek pełnił zadość wymaganiom formalnym dla pisma procesowego. We wniosku należy określić żądaną kwotę zabezpieczenia i odpowiednio ją uprawdopodobnić. Ponadto niezbędne jest również określenie sposobu spełnienia świadczenia, tzn. czy świadczenie ma być spełniane okresowo, czy jednorazowo poprzez zapłatę określonej sumy. W praktyce najczęściej spotkać się można z okresowym charakterem świadczenia. Kolejnym równie istotnym elementem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Jeżeli wniosek ma dotyczyć świadczenia na rzecz małoletniego, uprawdopodobnić roszczenie można poprzez powołanie się na art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który zobowiązuje rodziców do utrzymywania małoletniego dziecka do momentu jego usamodzielnienia się. Podczas zabezpieczenia alimentacyjnego nie jest natomiast wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na przyszłość

Warto także podkreślić, że istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych na przyszłość, na dziecko jeszcze nienarodzone, co wynika z regulacji przepisu art. 754 K.P.C.

W przypadku gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia składa osoba upoważniona, jest on całkowicie zwolniony z opłat sądowych.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.