...
PUBLIKACJE

Adopcja a ustalenie ojcostwa /adwokat rozwód Wrocław/

Przysposobienie co do zasady prowadzi do ustania więzi prawnej między rodzicami a ich naturalnym potomkiem. Czy oznacza to również, że adopcja uniemożliwia dziecku żądanie ustalenia, kto jest jego biologicznym ojcem? Jak wygląda temat adopcji a ustaleniem ojcostwa /adwokat rozwód Wrocław/?

Rozważania należy zacząć od przypomnienia, że w polskim porządku prawnym istnieją trzy różne rodzaje przysposobienia, mianowicie pełne, niepełne i całkowite. Przysposobienie pełne uznać można za „klasyczne”, w wyniku jego ustanowienia między przysposabiającym a przysposabianym powstaje taki stosunek jak między rodzicami i dziećmi. Ponadto adoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przybranego rodzica (rodziców), z jednoczesnym ustaniem takich samych praw i obowiązków w stosunku do krewnych biologicznych. Przysposobienie niepełne różni się tym, że jego skutki rozciągają się tylko i wyłącznie na adoptującego i dziecko, nie obejmując krewnych. Ostatnie z wymienionych tj. przysposobienie całkowite można uznać za najdalej idące. Powstaje wtedy,  gdy rodzice dziecka wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego adopcję bez wskazania osoby przysposabiającego. Jest ono zatem nieodwołalne. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze rodzaje przysposobienia w orzecznictwie przyjmuje się, że nie ma podstaw, które mogłyby uniemożliwić adoptowanemu dochodzenia ustalenia swojego biologicznego pochodzenia. Decyduje o tym przede wszystkim wzgląd na dobro dziecka. Warto podkreślić, że adopcja pełna lub niepełna nie przekreśla faktu naturalnego stanu małoletniego, wpływa jedynie na sferę jego praw. Co istotne, uprawnienie dziecka do wystąpienia z powództwem o ustalenie ojcostwa wynika wyraźnie z treści art. 84 KRO. Przytoczony artykuł nie czyni rozróżnienia w jego uprawnieniach w zależności od tego, czy zostało ono przysposobione oraz z jakim rodzajem adopcji mamy do czynienia. Co ważne, ustalenie to może odgrywać dużą rolę chociażby w przypadku późniejszego rozwiązania przysposobienia i jego skutków. Inaczej będzie z kolei wyglądała sprawa w przypadku przysposobienia całkowitego. Przesądza o tym treść art. 1241 KRO, który stanowczo wyłącza taką możliwość . Należy bowiem mieć na uwadze, że niedopuszczalność dochodzenia ojcostwa w wypadku przysposobienia anonimowego pozostaje w ścisłym związku z nierozerwalnością takiego przysposobienia. W przypadku adopcji całkowitej nie ma więc ryzyka, że zostanie ona rozwiązana.[1]

[1] Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawna z dnia 20 marca 1976 r. III CZP 77/75

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: adwokat Wrocław prawo rodzinne, adwokat Wrocław prawo karne, rozwody i alimenty na dzieci, alimenty Wrocław, adwokat Wrocław podział majątku. Adopcja a ustalenie ojcostwa  /adwokat rozwód Wrocław/

 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.