...
PUBLIKACJE

Wygaśnięcie alimentów pomiędzy byłymi małżonkami – alimenty Wrocław

W konsekwencji rozwodu jeden małżonek nierzadko będzie domagał się dla siebie zasądzenia od drugiego środków utrzymania. Ewentualne zasądzenie alimentów przez sąd może z kolei wiązać się ze znacznym obciążeniem finansowym po stronie zobowiązanego. W tym kontekście warto zastanowić się jakie okoliczności mogą doprowadzić do wygaśnięcie alimentów pomiędzy byłymi małżonkami.

W pierwszej kolejności będzie to śmierć któregokolwiek z małżonków. Obowiązek alimentacyjny jako świadczenie osobiste dotyczy ścisłej relacji między eksżoną i eksmężem i nie podlega dziedziczeniu. Ponadto, konieczność łożenia środków utrzymania ustanie każdorazowo w przypadku zawarcia kolejnego małżeństwa przez uprawionego do otrzymywania alimentów. Wzajemna pomoc materialna powinna się wówczas odbywać w ramach nowo utworzonej rodziny. Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że o powyższym skutku nie może być mowy w przypadku, gdy małżonek korzystający z alimentów i jego partner zdecydują się jedynie wziąć ślub wyznaniowy, który nie będzie spełniał przesłanek wymaganych przy małżeństwach świeckich. Podobnie wyglądać będzie sytuacja osób żyjących w trwałych aczkolwiek niesformalizowanych związkach (konkubinatach). Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku będzie można co najwyżej starać się o obniżenie świadczeń ze względów sprawiedliwościowych. Obowiązek alimentacyjny wygaśnie również co do zasady po upływie 5 lat od uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Wskazane ograniczenie czasowe nie będzie dotyczyć tylko małżonka uznanego na winnego rozkładowi pożycia. Co istotne, niekiedy zobowiązanie do zapewniania środków utrzymania może przekroczyć 5 lat. Nie nastąpi to jednak nigdy z urzędu. Osoba domagająca się przedłużenia obowiązku alimentacyjnego będzie musiała więc złożyć w tym celu pozew do sądu i ponadto udowodnić wystąpienie szczególnych okoliczności przemawiającymi za taką modyfikacją. Okoliczności te mogą wystąpić zarówno po stronie uprawnionego (np. nagła choroba, utrata dużej części dobytku w wyniku pożaru itp.), jak również po stronie zobowiązanego (nagłe, istotne  wzbogacenie). Do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia dla żądającego dalszych alimentów nie wystarczy jednak powołanie się tylko i wyłącznie na ogólne pogorszenie jego stanu zdrowia lub utratę sił witalnych związaną z procesem starzenia się.

Jeżeli jako zobowiązany do zapłaty alimentów lub uprawniony do otrzymania alimentów masz wątpliwości czy Twój obowiązek trwa nadal bądź czy może ulec zmianie zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką adwokat Marty Olejnik-Hejne we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13 lok. 201. Dane kontaktowe na stronie www.umocowana.pl/kontakt

Kancelaria Adwokacka adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: prawo rodzinne i karne, rozwody i alimenty na dzieci, Wrocław alimenty, podział majątku Wrocław. Wygaśnięcie alimentów pomiędzy byłymi małżonkami. 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.