...
PUBLIKACJE

Doniosłe konsekwencje braku zezwolenia sądu opiekuńczego /adwokaci Wrocław/

Zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeszcze bardziej rygorystyczny jest art. 156 k.r.o., który przewiduje konieczność uzyskania zezwolenia sądu we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących pupila. Jaka jest sankcja w przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ? /adwokaci Wrocław/

Zarówno art. 101 § 3 jaki i 156 k.r.o. zawierają przepisy bezwzględnie obowiązujące, co oznacza, że nie mogą być one w jakikolwiek sposób modyfikowanie bądź wyłączone przez strony stosunku prawnego. Jeżeli rodzic lub opiekun nie uzyska wymaganej akceptacji sądu, czynność podjęta w imieniu podopiecznego będzie zatem bezwzględnie nieważna. Co istotne zezwolenie powinno zostać wyrażone uprzednio, to znaczy jeszcze przed np. podpisaniem umowy sprzedaży w imieniu małoletniego (pupila). Nie może być ono również blankietowe. Przykładowo w przywołanej powyżej umowie sprzedaży akceptacja powinna określać konkretną rzecz ulegającą zbyciu oraz jej cenę. Co jednak się stanie, jeśli zezwolenie zostanie wydane dopiero po dokonaniu konkretnej czynności? Czy należy wówczas uznać, że jej wadliwość zostanie niejako „naprawiona” (konwalidowana)? Niestety nie. Choć prawo nie stanowi o tym wprost, orzecznictwo zajmuje tutaj rygorystyczne stanowisko. Przesądziła o tym uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1961 r., sygn. akt I CO 16/61, która mimo że zapadła na gruncie poprzednio obowiązującego kodeksu, zachowała swoją aktualność. Zgodnie z nią, o tym że zezwolenie sądu opiekuńczego powinno być zawsze uprzednie (a nie następcze) w stosunku do danej czynności, decyduje przede wszystkim sens jego uzyskania. Warto zauważyć, że zarówno art. 101 § 3 jak i 156 k.r.o. umożliwiają sądową kontrolę nad sprawowaniem władzy rodzicielskiej oraz opieki, która to kontrola ma w założeniu chronić dobro podopiecznego. Gdyby mogła być ona dokonywana dopiero po podjęciu działań w imieniu dziecka lub pupila, w gruncie rzeczy nie byłaby efektywna. Wiadomo, że z perspektywy kilku miesięcy a nawet lat cofnięcie niektórych czynności nie należałoby do łatwych. Można tutaj chociażby wskazać sprzedaż odziedziczonej przez dziecko nieruchomości, którą nowy właściciel zdążył już zabudować. W takich sytuacjach okoliczności inne niż dobro podopiecznego często wymuszałyby zgodę sądu, nawet gdyby istniały co do niej poważne wątpliwości.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: rozwód Wrocław, alimenty Wrocław, odszkodowania Wrocław, podział majątku Wrocław. Doniosłe konsekwencje braku zezwolenia sądu opiekuńczego /adwokaci Wrocław/.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.