...
PUBLIKACJE

Eksmisja byłego małżonka ze wspólnego mieszkania

W wyroku rozwodowym sąd tylko w wyjątkowych sytuacjach orzeka o eksmisji jednego z małżonków z mieszkania (eksmisja byłego małżonka). Dalsze współzamieszkiwanie prowadzić może do wszelakich konfliktów, w tym stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Kiedy i w jaki sposób możliwe jest pozbycie się np. eksmęża ze wspólnego lokum, gdy ten po rozwodzie znęca się nad byłą żoną (lub na odwrót)?

W takich przypadkach o eksmisję oprawcy starać się można na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wskazany akt prawny ma szerokie zastosowanie i obejmuje także przypadki przemocy wobec osób wspólnie zamieszkujących. W konsekwencji z przewidzianych z nim rozwiązań będą mogli skorzystać także zajmujący jeden lokal rozwodnicy, mimo iż formalnie rodziną już nie są. Pierwszym krokiem do orzeczenia o eksmisji jest zainicjowanie postępowania cywilnego. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu z wyraźnym zaznaczeniem, co jest jego przyczyną. Warto bowiem podkreślić, że sprawy o opróżnienie lokalu wskutek stosowania przemocy rozpatrywane są w sposób priorytetowy. Rozprawa w tym zakresie powinna odbyć się maksymalnie miesiąc po złożeniu wniosku, a wydane postanowienie o eksmisji staje się natychmiast wykonalne. Co istotne, oprawca nie będzie korzystał w takim przypadku ze szczególnej ochrony jaką jest zakaz eksmisji w okresie zimowym, nie otrzyma on również lokalu socjalnego od gminy, nawet wówczas gdy w innych okolicznościach spełniałby ku temu niezbędne przesłanki. Wskazane rozwiązania mają w założeniu skutecznie zapobiegać dalszemu znęcaniu się nad ofiarą. By jednak do eksmisji ostatecznie doszło wnioskodawca, który doznał przemocy, powinien udowodnić nie tylko fakt, że były małżonek stosuje wobec niego przemoc, ale również to, że jego zachowanie czyni szczególnie uciążliwym dalsze wspólne zamieszkiwanie.

Na marginesie warto wspomnieć, że eksmisja byłego małżonka będzie możliwa również na gruncie prawa karnego. Sąd może zastosować tego rodzaju środek karny, jeśli uzna, że sprawca dopuścił się umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy. W niektórych przypadkach opróżnienie z lokalu nastąpi jeszcze przed skazaniem w ramach tzw. środków zapobiegawczych.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: podział majątku Wrocław, alimenty Wrocław, rozwody we Wrocławiu
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.