...
PUBLIKACJE

Zniesienie separacji. Separacja Wrocław, Rozwód Wrocław.

W odróżnieniu od rozwodu separacja nie jest trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego. Prawo dopuszcza zatem jej sądowe zniesienie – zniesienie separacji.  W jakich okolicznościach będzie to możliwe i jakie będą tego konsekwencje? Separacja Wrocław, Rozwód Wrocław.

Zniesienie separacji może nastąpić jedynie na zgodne żądanie małżonków. Wynika z tego, że muszą się oni wcześniej porozumieć się w tej kwestii. Co ważne, sąd jest związany zgodnym wnioskiem męża i żony. Powinien zatem orzec o zniesieniu separacji, nawet jeżeli nic nie wskazuje, że relacje między nimi uległy poprawie. Takie rozwiązanie w pewien sposób ma ułatwić małżonkom powrót do siebie. Niekiedy może być jednak nadużywane, w szczególności wówczas, gdy będzie potrzebne tylko i wyłącznie do bieżących ich celów niewiele mających wspólnego z ratowaniem rodziny.

Co do zasady z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Decydującym momentem będzie uprawomocnienie się orzeczenia sądowego.  Wraz z nim powróci  chociażby obowiązek wzajemnej wierności czy prawo ustawowego dziedziczenia po sobie. Po raz kolejny przyjmowane będzie także domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki i to nawet wówczas, gdy urodzi się ono niedługo potem. Nie wszystkie skutki separacji ustaną jednak automatycznie. Jednym z takich wyjątków jest władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem. W tym zakresie będzie dodatkowo rozstrzygał sąd i co istotne wcale nie musi on postanowić o powrocie do sytuacji sprzed orzeczonej separacji. Decydującym kryterium będzie tutaj dobro potomka. Nierzadko może się więc okazać, że co prawda separacja została zniesiona skutecznie, ale jeden z małżonków w dalszym ciągu pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Brak automatyzmu będzie również widoczny w kwestiach materialnych. Małżonkowie mogą zdecydować o pozostawieniu między sobą rozdzielności majątkowej nawet wówczas, gdy wcześniej istniała między nimi wspólność ustawowa. Stanie się tak na ich zgodny wniosek. Warto zauważyć, że tak jak w przypadku zniesienia separacji sąd będzie takim wnioskiem związany. Jest to niewątpliwie korzystne rozwiązane szczególnie dla tych małżeństw, które prawie rozpadły się wskutek konfliktów dotyczących wspólnych finansów.

Na zakończenie warto podnieść, że wniosek o zniesienie separacji co do zasady powinien zostać złożony w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce wspólnego zamieszkania małżonków. Opłata sądowa wynosi tutaj 100 zł.

specjalizacja: Wrocław podział majątku i Wrocław alimentyseparacja Wrocław, rozwód Wrocław – adwokat Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.