PUBLIKACJE

Komornik a alimenty – Kancelaria Adwokacka Wrocław

Jak wygląda postępowanie u komornik a alimenty? Alimenty co do zasady powinny zapewnić uprawnionemu minimalne środki potrzebne do egzystencji. Doniosłe znaczenie społeczne świadczeń tego rodzaju sprawia, że w prawie znajduje się wiele regulacji istotnie ułatwiających możliwość ich wyegzekwowania. Dotyczy to przede wszystkim postępowania egzekucyjnego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku alimentów istnieje uproszczona procedura uzyskiwania tytułu wykonawczego. Jeżeli tylko np. wyrok je zasądzający okaże się prawomocny, sąd z urzędu nada mu klauzulę wykonalności i przekaże uprawnionemu. Brak zatem obowiązku kierowania kolejnego wniosku w tej sprawie, co niewątpliwie prowadzi do zaoszczędzenia czasu. Ponadto, przy wszczynaniu sprawy u komornika nie ma obowiązku wskazywania sposobu prowadzenia egzekucji i majątku dłużnika. Komornik z własnej inicjatywy powinien bowiem wyegzekwować to świadczenie ze wszystkich składników majątkowych (prócz nieruchomości) i w tym celu podjąć wszelkie dochodzenia oraz inne niezbędne czynności, które zapewniają szybką i skuteczną realizację roszczenia. Dla osoby żądającej niezbędnych środków utrzymania bardzo duże znaczenia będzie mieć również wysokie pierwszeństwo ich zaspokojenia. W sytuacji, gdy przeciwko dłużnikowi prowadzi się wiele postępowań, o tym która z wierzytelności zostanie zaspokojona w pierwszej kolejności zadecyduje jej rodzaj. Alimenty ustępują pod tym względem tylko kosztom egzekucyjnym. Warto także zauważyć, że postępowanie wszczęte w tego typu sprawach nie zostanie nigdy umorzone tylko z uwagi na fakt, że egzekucja jest bezskuteczna. W takim przypadku komornik jest zobligowany do okresowego powtarzania czynności, które pozwolą mu na wyegzekwowanie należnych roszczeń. O szczególnym charakterze alimentów świadczy też to, że w niektórych sytuacjach będą one pobierane nawet bez konieczności zakładania sprawy u komornika (komornik a alimenty). Nastąpi to wtedy, gdy uprawniony zna miejsce zatrudnienia dłużnika i przedstawi jego pracodawcy prawomocny wyrok zasądzający to świadczenie oraz wniosek o wypłatę. Pracodawca będzie wówczas musiał dokonywać na rzecz wierzyciela regularnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę zobowiązanego .

Co się jednak stanie z alimentami, gdy uprawniony sam popadnie w tarapaty finansowe? Czy np. komornik będzie mógł je wówczas zająć na poczet spłaty zadłużenia? Nic z tych rzeczy. Świadczenia te nie podlegają egzekucji. Nawet więc w przypadku zajęcia innych składników majątkowych, alimenty powinny zostać wypłacone uprawnionemu zawsze w pełnej wysokości.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: prawo rodzinne Wrocław, alimenty na dzieci Wrocław, alimenty Wrocław. Obowiązek alimentacyjny (alimenty), komornik a alimenty.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu