...
PUBLIKACJE

Kontakty z dzieckiem – Ile kosztuje sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wniesienie do sądu pisma rozpoczynającego postępowanie, niezależnie czy będzie to pozew czy wniosek w postępowaniu nieprocesowym łączy się z uiszczeniem opłaty sądowej, która stanowi pewnego rodzaju wynagrodzenie dla sądu za prowadzenie rozprawy. Jest to na tyle ważny element, że nieumieszczenie stosownej opłaty skutkuje prawnie doniosłymi konsekwencjami.

Opłaty od wniesienia pisma rozpoczynającego postępowanie, są uregulowane w swoistym „cenniku” który przedstawiony jest w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W ustawie tej jasno napisane jest iż ustalenie kontaktów z dzieckiem, będzie każdorazowo uwarunkowane wniesieniem stałej kwoty w wysokości 40 zł. Warto jednak zauważyć że kwota ta ulega zmianie w momencie gdy wnioskujemy o  ustalenie kontaktów z więcej niż jednym dzieckiem.

Momentem uiszczenia opłaty sądowej jest sam moment złożenia wniosku. Opłatę możemy uiścić na trzy sposoby. Pierwszym jest naklejenie znaków opłaty sądowej na piśmie, następnym zapłacenie odpowiedniej kwoty bezpośrednio w kasie sądu, bądź wykonanie przelewu na rachunek bankowy odpowiedniego sądu oraz dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do pisma.

Brak opłaty sądowej dołączonej do wniosku skutkuje otrzymaniem wezwania do jej uiszczenia w terminie 7 dni. Po tym terminie sąd zwraca wniosek i od tego momentu jest on traktowany za niebyły. Jak widzimy opłata jest warunkiem sine qua non by sąd nadał bieg sprawie.

W ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uregulowana jest również wysokość kosztów za wniesienie apelacji. Koszt ten nie ulega zmianie i dalej wynosi on 40 zł, jednak konsekwencje nieuiszczenia opłaty są  bardziej doniosłe. Tak samo jak w przypadku wniosku sąd odsyła apelację i wzywa to zapłacenia odpowiedniej należności w terminie 7 dni. Jednakże należy pamiętać, że gdy termin upłynie bezskutecznie sąd odrzuca wniosek i jesteśmy pozbawieni możliwości jego ponownego złożenia.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od wniosku stosuje się również do opłaty od apelacji, zatem należy ją uiścić w kwocie 40 zł składając apelację do sądu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, sąd najpierw wezwie do jej uiszczenia w terminie 7 dni, a po upływie terminu zwróci apelację – konsekwencje zwrotu będą jednak daleko bardziej dotkliwe niż w przypadku zwrotu wniosku. O ile wniosek zawsze można złożyć po raz drugi, apelacja złożona po terminie ulegnie odrzuceniu.

Musimy się również liczyć z faktem, że będziemy zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów. Często w rozprawach o ustalenie kontaktów niezbędne będzie powołanie biegłych sądowych czy skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego- dlatego warto być przygotowanym na odpowiednio większy wydatek aniżeli koszt wniesienia pisma.

Istnieje również możliwość całkowitego zwolnienia się od kosztów sądowych. Chcąc skorzystać z takiej możliwości należy złożyć stosowne oświadczenie z którego będzie jasno wynikało, że nie jest się w stanie ponieść kosztów bez znacznego uszczerbku na utrzymaniu samego siebie i rodziny.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.