...
PUBLIKACJE

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego a rozwód

Małżonkom może wspólnie przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (dalej też jako „Prawo do lokalu”).  Dzięki niemu mogą oni korzystać z lokalu znajdującego się w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej, a ich prawa i obowiązki są w dużej mierze zbliżone do tych, które przysługują najemcom. Co się jednak stanie z tym prawem w przypadku rozwodu?

Po ustaniu małżeństwa Prawo do lokalu może przypaść jednemu z rozwodników, który z kolei powinien jak najszybciej powiadomić o tym fakcie spółdzielnię. Od razu warto wspomnieć, że bez znaczenia jest tutaj to czy osoba, która w dalszym ciągu będzie korzystać z mieszkania, była wcześniej członkiem spółdzielni. Jeżeli takim członkiem nie była, powinna jednak złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od samodzielnego przejęcia lokalu.

Obowiązek powiadomienia, o którym mowa powyżej, powinien zostać zrealizowany maksymalnie w ciągu jednego roku od rozwiązania małżeństwa. Jeżeli w tym terminie rozwodnikom nie uda się jednak dojść do porozumienia, który z nich przejmuje Prawo do lokalu, będą oni zobligowani do okazania spółdzielni dowodu wszczęcia odpowiedniego postępowania w tym zakresie. W przypadku braku powiadomienia, spółdzielnia mieszkaniowa będzie władna wyznaczyć im dodatkowy termin na dokonanie takiej czynności, który nie może być jednak krótszy niż sześć miesięcy. Dalsza bierność ze strony byłych małżonków może okazać się dla nich zgubna. Spółdzielnia będzie bowiem wówczas uprawniona do podjęcia uchwały o wygaśnięciu Prawa do lokalu. W tym miejscu zwrócić należy jednak uwagę, że spółdzielnia samodzielnie decyduje o tym, czy podjąć wskazaną uchwałę czy też nie. Prawo nie nakłada na nią tutaj obowiązku konkretnego zachowania.

Co się stanie z danym lokalem w przypadku, gdy uchwała o wykreśleniu zostanie jednak podjęta?

Całkiem prawdopodobne, że nie trafi on do zupełnie obcych osób. W pierwszej kolejności bowiem możliwość „przejęcia” Prawa do lokalu przysługiwać będzie dzieciom i innym bliskim rozwodników. Może okazać się więc, że ostatecznie w mieszkaniu zadomowi się np. syn lub córka byłych małżonków.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.