...
PUBLIKACJE

Mediacja w sprawach rozwodowych

Mediacja stanowi jeden z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. W związku z tym może być przydatną instytucją w sprawach rozwodowych w szczególności wtedy, gdy strony pozostają ze sobą skonfliktowane. Mediacja polega na poszukiwaniu kompromisu przy pomocy osoby bezstronnej (mediatora). Jej atutem jest niewątpliwie poufność i dobrowolność. Poufność sprowadza się to tego, że mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się od skonfliktowanych osób. Ponadto, końcowy protokół nie będzie zawierał żadnych ocen ani stanowisk stron. Dobrowolność mediacji polega z kolei na wyrażeniu chęci uczestniczenia w niej. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, z czyjej inicjatywy została ona wszczęta. Jeżeli któraś ze stron nie wyraża zgody na swój udział, nie poniesie co do zasady żadnych ujemnych konsekwencji procesowych z tego powodu.

W sprawie rozwodowej możemy mieć do czynienia z mediacją zmierzającą do uratowania małżeństwa. Sąd skieruje na nią strony, jeżeli po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy ustali, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Ze stosownym wnioskiem może wystąpić jednak również każdy z małżonków.

Jeżeli pojednanie nie wchodzi w grę, strony mogą w ramach mediacji ustalić kompromisowe warunki rozstania. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, alimentów, sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Warto jednak pamiętać, że małżonkowie nie mogą w ten sposób zadecydować o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Powinni oni tylko rozstrzygnąć o sposobie jej wykonywania. Przedmiotem mediacji mogą być również sprawy majątkowe. Kompromis polegać będzie m.in. na uzgodnieniu zasad korzystania z mieszkania zajmowanego wspólnie przez męża i żonę. Nic nie stoi również na przeszkodzie by ustalić warunki podziału majątku wspólnego.

W sprawach o rozwód to w pierwszej kolejności  strony wybierają mediatora i mają w tym zakresie dużą swobodę. Jeżeli nie będzie porozumienia co do konkretnej osoby, sąd dokona wyboru za małżonków, typując przykładowo kuratora sądowego.

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli jednak nie przyniesie ona sukcesu, postepowanie przed sądem będzie kontynuowane.

Na zakończenie warto pamiętać, że niedopuszczalne jest zawarcie ugody o rozwiązaniu małżeństwa. Orzeczenie o rozwodzie należy wyłącznie do kompetencji sądu, który zbada czy istnieją wszystkie przesłanki, które na to pozwalają.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: rozwód Wrocław, sprawy rodzinne, alimenty Wrocław
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.