...
PUBLIKACJE

Obowiązki ojca względem matki dziecka, która nie jest jego żoną, związane z ciążą i porodem

Ojciec dziecka pozamałżeńskiego zobowiązany jest do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Uzasadnione jest bowiem by w tej jakże szczególnej sytuacji przyszedł jej z pomocą finansową, mimo że nie pozostają w formalnym związku. Co do zasady ojciec powinien pokrywać wskazane wydatki i koszty tylko w odpowiedniej części. Jego ostateczny udział w ich partycypacji zależy jednak od okoliczności konkretnej sprawy, przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb matki dziecka oraz jej majątkowych i zarobkowych możliwości. Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja finansowa mężczyzny. W niektórych przypadkach może okazać się więc, że będzie on zobowiązany do pokrycia wszystkich wydatków i strat, w innych nie poniesie ich wcale.

Jeżeli ojciec dziecka nie pokrywa w należytym stopniu ww. wydatków i kosztów, roszczeń należy dochodzić sądownie, przy czym pozew w tym zakresie powinien zostać złożony maksymalnie w ciągu 3 lat od porodu. Należne matce dziecka świadczenia zasądza się w ratach miesięcznych, podobnie jak zwykłe raty alimentacyjne. Warto w tym miejscu dodać, że roszczenia nie będą przysługiwać matce w przypadku poronienia oraz w razie zabiegu przerwania ciąży, można z nich jednak skorzystać w sytuacji, gdy dziecko urodzi się nieżywe.

Warto pamiętać również, że z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Za ważny powód uznaje się przede wszystkim jej zły stan zdrowia, a także zły stan zdrowia dziecka, wymagający stałej pieczy ze strony rodzicielki.

specjalizacja: prawo rodzinne i karne – adwokat Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.