...
PUBLIKACJE

Podział majątku wspólnego obejmujący lokal obciążony hipoteką, podział majątku Wrocław

Sprawy podziałowe toczące się między byłymi małżonkami nierzadko bywają skomplikowane. Należy wówczas ustalić m.in. czy małżonkowie posiadali równe udziały w majątku wspólnym, jakie rzeczy (nieruchomości i ruchomości) wchodzą w jego skład i jaka jest ich wartość. Ponadto, sąd powinien określić czy którakolwiek z nieruchomości obciążona została hipoteką. Dlaczego jest to takie ważne (podział majątku Wrocław) ?

Hipoteka będzie obniżać wartość danej nieruchomości, co niesie ze sobą doniosłe konsekwencje. Widać to wyraźnie chociażby w przypadku przejęcia domu lub mieszkania przez jednego z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Załóżmy, że obie osoby mają równe udziały w majątku i dzielą po sobie lokal mieszkalny o wartości 500 tys. zł obciążony hipoteką, która zabezpiecza kredyt w wysokości 300 tys. zł. Jeżeli mieszkanie przejmie przykładowo eksżona w przypadku uwzględnienia obciążenia, będzie musiała spłacić eksmęża w wysokości 100 tys. zł <(500-300)/2>. Jeżeli hipoteka nie byłaby uwzględniana, spłata wzrosłaby do 250 tys. zł!

Warto wspomnieć, że obowiązek uwzględnienia hipoteki podczas szacowania wartości nieruchomości w sprawach podziałowych, mimo iż obecnie przeważa w judykaturze, nieraz był kwestionowany. Przykładowo wskazywano, że hipoteka nie powinna być brana tutaj pod uwagę, gdyż dzielić można w ten sposób jedynie aktywa, a nie pasywa (długi) byłych małżonków. Przyjęcie innego rozumowania prowadziłoby do nieuzasadnionego pokrzywdzenia wierzycieli. W tym miejscu należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że hipoteka nie jest długiem i powinna być przez to traktowana inaczej. Jest to bowiem ograniczone prawa rzeczowe, ustanawiane na nieruchomości co do zasady w celu zabezpieczenia kredytów bankowych. Jej sens polega na możliwości zlicytowania nieruchomości, w przypadku gdy dłużnik nie spłaca kolejnych rat. Pominięcie uwzględniania hipoteki przy wzajemnym rozliczeniu prowadziłoby więc do pokrzywdzenia osoby przejmującej dom lub lokal. Tylko i wyłącznie na niej spoczywałoby ryzyko utraty nieruchomości, podczas gdy za spłatę kredytu dalej odpowiedzialni byliby oboje eksmałżonkowie.

Co istotne, niektóre sądy (najczęściej rejonowe)  w dalszym ciągu nie uwzględniają hipotek przy podziale majątku, powołując się np. na okoliczność, że nieruchomość obciążona hipoteką nie traci przez to na wartości rynkowej. Zazwyczaj orzeczenia takie korygowane są przez II instancję.

Jeżeli spotkał Cię podobny problem i szukasz pomocy profesjonalisty, zachęcam do kontaktu.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: adwokat alimenty Wrocław, podział majątku Wrocław, Wrocław rozwód, Wrocław adwokat , alimenty Wrocław 
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.