...
PUBLIKACJE

Porozumienie wychowawcze – plan rodzicielski

Rozwód bywa stresujący nie tylko dla stron postępowania, ale przede wszystkim dla dzieci małżonków. Czasami strony potrafią wypracować wspólne porozumienie, co procentuje tym, że kontakty, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi oraz wysokość alimentów jest ustalona bez większych komplikacji. Niestety zranieni i skonfliktowani małżonkowie często nie są w stanie porozumieć się w wyżej  wymienionych kwestiach – między innymi w takich przypadkach warto pochylić się nad wypracowaniem wspólnego porozumienia wychowawczego z udziałem pełnomocników stron bądź mediatora.

Kiedy Sąd uwzględnia porozumienie wypracowane przez strony?

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Z kolei jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie oraz alimentach.

Czym konkretnie jest porozumienie wychowawcze i co powinno zawierać?

Porozumienie wychowawcze to nic innego jak dokument zawierający wspólne uzgodnienia stron dotyczących najważniejszych kwestii związanych z opieką, wychowaniem czy utrzymaniem małoletnich. Plany wychowawcze mają formę zwykłej umowy, która obligatoryjnie musi być podpisana przez strony.

Przepisy nie określają co dokładnie ma zawierać takie porozumienie. To od rodziców zależy jakie kwestie chcą poruszyć i co chcą zawrzeć w takim planie wychowawczym. Sąd będzie oczekiwał, aby w treści porozumienia znalazły się głównie zapisy dotyczące:

  • bieżących kontaktów z rodzicami (częstotliwość kontaktów);
  • sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dzieci;
  • sposobu przekazywania sobie przez rodziców informacji o rozwoju i postępach w nauce dzieci;
  • płacenia alimentów na dziecko
  • podejmowania decyzji związanych ze zdrowiem małoletniego
  • edukacji (zajęć pozalekcyjnych, decyzje związane z wyborem szkoły, kto będzie chodził na wywiadówki itp.)
  • organizacji wakacji, ferii czy innych wyjazdów małoletniego (określenie, w którym roku dany rodzic spędza wakacje z małoletnim, ustalony kontakt telefoniczny z jednym z rodziców podczas wakacji z drugim)

To tylko przykładowe punkty, które mogą być poruszane w porozumieniu, natomiast rodzice mogą zapisać w nim inne dodatkowe sporne kwestie, które dotyczą małoletniego. Zawsze przy sporządzaniu takiego planu wychowawczego należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Po pozytywnej weryfikacji przez Sąd niniejszego planu – Sąd powinien je przyjąć i uwzględnić w wydawanym wyroku.

Czy warto zawrzeć takie porozumienie?

Przygotowując się do sprawy rozwodowej, bądź w jej trakcie warto pomyśleć o wypracowaniu takiego porozumienia między stronami. Zaletą jest to, że znacznie przyśpieszy to postępowanie, ale również zaoszczędzi stronom oraz małoletnim dodatkowego stresu związanego z powierzeniem Sądowi ustalenia najważniejszych kwestii dotyczących dzieci. Ważne jest także to, aby po wypracowaniu wspólnego porozumienia rozwiedzeni małżonkowie potrafili realizować jego postanowienia w życiu codziennym. Niezależnie od wszystkiego pamiętajmy, że porozumienie takie jest dobrowolne. W przypadku braku poroumienia rodziców w przyszłości, braku współdziałania dla dobra dziecka możliwe będzie zawsze wystąpienie już po rozwodzie z wnioskiem o uregulowanie bądź zmianę tych kontaktów czy też o rozstrzrygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka. Sądem właściwym w tego typu sprawach będzie wydział rodzinny sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.