...
PUBLIKACJE

Cofnięcie pozwu o rozwód

Powody cofnięcia pozwu mogę być różne, najbardziej optymistyczną z wersji jest pojednanie się małżonków i próba uratowania związku, mimo pierwotnej decyzji jednej ze stron o konieczności jego przerwania.

Kiedy można cofnąć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy możemy cofnąć bez zgody małżonka do czasu doręczenia mu odpisu pozwu i zajęcia przez niego merytorycznego stanowiska w sprawie.  Natomiast za zgodą małżonka może się to odbyć do uprawomocnienia wyroku W skrajnych przypadkach jest możliwość cofnięcia pozwu po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji, ale musi się to odbyć przed jego uprawomocnieniem. Natomiast w takim przypadku musi być wyrażona chęć obu małżonków. Należy pamiętać, że jeżeli małżonek odpowiadając na pozew zażądał rozwodu to cofnięcie pozwu możliwe jest tylko za jego zgodą. W przypadku kiedy małżonek takiej zgody nie wyrazi to Sąd będzie prowadził sprawę w dalszym ciągu.

„W wypadku zatem, gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód. Rozróżnienie stron na powoda i pozwanego ma wówczas jedynie znaczenie zewnętrzne, a okoliczność, że pozew został wniesiony przez jednego z małżonków, zanim wniósł go drugi, nie umniejsza uprawnień małżonka pozwanego. Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1983 r., III CZP 59/83)

W jakiej formie możemy cofnąć pozew rozwodowy?

Cofnąć pozew możemy przez zwykłe oświadczenie, które składamy do Sądu. Zachowujemy formę pisma procesowego czyli wskazujemy datę, sąd, oznaczamy pozwanego i powoda oraz wskazujemy ich adresy. Dodatkowo wpisujemy sygnaturę sprawy, którą możemy ustalić telefonicznie bądź znaleźć ją na wezwaniu czy odpowiedzi na pozew. Nie zapominajmy również o podpisie – bez niego pismo będzie nieważne.

Jakie skutki powoduje cofnięcie pozwu?

Jeżeli skutecznie cofniemy pozew rozwodowy to nasze postępowanie zostanie umorzone bądź nastąpi uchylenie wyroku. Jeżeli dojdzie do pojednania małżonków przed Sądem I instancji to zostanie również zwrócona cała opłata od pozwu w kwocie 600 zł. Z kolei jeżeli pozew cofnięty został w II instancji to Sąd zwróci połowę opłaty od apelacji.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.