...
PUBLIKACJE

Majątek wspólny a brak porozumienia między małżonkami

Jeżeli małżonkowie nie zdecydują inaczej, tuż po ślubie zostaną objęci wspólnością ustawową, a nabywane przez nich przedmioty będą tworzyły majątek wspólny. Zarządzając tym majątkiem, powinni oni ze sobą współdziałać, czego skutkiem jest konieczność wyrażenia zgody zarówno przez męża jak i żonę w najważniejszych sprawach. Co w przypadku gdy osiągnięcie porozumienia nie będzie jednak możliwe?

W takiej sytuacji ten małżonek, który nalega na podjęcie określonej czynności, może zwrócić się o jej akceptację do sądu. Jeżeli tego nie zrobi, przykładowo umowa sprzedaży wspólnego mieszkania okaże się nieważna. O sądowe rozstrzygnięcie można zabiegać nie tylko wtedy, gdy drugi małżonek nie wyraża na daną czynność zgody lub jej się sprzeciwia, ale także wówczas kiedy kontakt z nim jest wysoce utrudniony. Ostatnia sytuacja może mieć miejsce chociażby w przypadku wyjazdu turystycznego do słabiej rozwiniętego kraju, gdzie występują problemy z komunikacją na odległość lub podczas rekonwalescencji po poważnym wypadku lub zawale serca. Sąd każdorazowo oceni wówczas czy należy dopuścić do danej czynności, posługując się kryterium dobra rodziny. W konsekwencji, istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że zaakceptowana zostanie umowa sprzedaży mieszkania (np. po to by uzyskane pieniądze przeznaczyć na zakup mniejszego lokalu bliżej szkoły) niż chociażby umowa darowizny. Nie oznacza to jednak, że rozporządzenie majątkiem wspólnym pod tytułem darmowym zawsze będzie negatywnie potraktowane. Nie powinno być bowiem żadnych przeszkód, by zgodę sadu uzyskało podarowanie mieszkania wspólnemu dziecku w celu ułatwienia mu startu życiowego.

Opisana powyżej możliwość ma charakter incydentalny i dotyczy tylko konkretnych czynności, co do których małżonkowie nie mogą się porozumieć. Warto jednak wskazać, że w bardziej ekstremalnych przypadkach można do sądu wystąpić o całkowite pozbawienie danej osoby zarządu nad majątkiem wspólnym. Za słusznością takiego rozwiązania musza jednak przemawiać ważne powody. Ważnym powodem może być z kolei lekkomyślnie lub wręcz celowe działanie godzące w interesy rodziny takie jak notoryczne trwonienie dużych sum pieniędzy w kasynach.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: alimenty Wrocław, Wrocław podział majątku, Wrocław rozwód, Wrocław alimenty, adwokat alimenty Wrocław, dozór elektroniczny 

Majątek wspólny

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.