...
PUBLIKACJE

Ryzyko apelowania w postępowaniu rozwodowym, apelacja Wrocław

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie rozwodowe ze względu na swoją specyfikę w wielu aspektach różni się od typowego postępowania cywilnego. Dobrym tego przykładem jest chociażby nieobowiązywanie tutaj tzw. zasady reformationis in peius. Jakie to ma znaczenie w praktyce? Jakie jest ryzyko apelowania w postępowaniu rozwodowym (apelacja Wrocław) ?

Reformationis in peius oznacza, że sytuacja prawna osoby skarżącej dane orzeczenie nie może ulec pogorszeniu w wyroku II instancji. Jest to swoista gwarancja, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd nie wyda dla apelującego mniej korzystnego rozstrzygnięcia. Oczywiście, nie będzie to dotyczyć przypadku, gdy orzeczenie zaskarżą obie strony.

Wyłączenie ww. zasady jest związane z tzw. integralnością wyroku rozwodowego, która sprowadza się do konieczności orzekania w danej sprawie nie tylko o ewentualnym rozwiązaniu małżeństwa, lecz także o całości spraw rodziny. Dopuszczalność orzeczenia rozwodu nie zależy bowiem tylko i wyłącznie od samego faktu powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz także od przyczyn rozkładu oraz od tego, czy i który z małżonków ponosi winę za taki stan rzeczy. W sytuacji tej sąd odwoławczy jest każdorazowo zobowiązany do badania z urzędu wszystkich okoliczności dotyczących winy rozkładu pożycia, niezależnie od tego czy wyrok zaskarżyła jedna czy obie strony.

Mając to na uwadze, dopuszczalna jest przykładowo sytuacja, gdy w wyniku apelacji małżonka niezadowolonego z orzeczenia uznającego winę obu stron za rozkład pożycia, sąd II instancji stwierdzi tylko jego odpowiedzialność w tym zakresie. Jeżeli zasada reformationis in peius obowiązywałaby, takie rozstrzygnięcie nie mogłoby mieć miejsca.

To, że sytuacja apelującego może zostać pogorszona w wyniku wniesionego przezeń środka odwoławczego, pozwala uniknąć wielu niepożądanych i wątpliwych moralnie rozstrzygnięć. Powinien to wyjaśnić następujący przykład. Obie strony swoim działaniem doprowadziły w jakiś sposób do rozkładu pożycia. Sąd I instancji zdecydował się jednak orzec, że żadna z nich nie jest odpowiedzialna za rozwód. Apelację wnosi jednak tylko powód, domagając się uznania wyłącznej winy pozwanego. Sąd II instancji w oparciu o całokształt okoliczności dochodzi do przekonania, że obarczyć winą należy zarówno powoda jak i pozwanego. Gdyby nie mógł orzekać na niekorzyść apelującego, musiałby stwierdzić wyłącznie odpowiedzialność pozwanego, co byłoby absurdalne.

Konkludując, osoba nie do końca zadowolona z wyroku rozwodowego sądu I instancji, powinna dobrze rozważyć wnoszenie apelacji. W niektórych przypadkach może to się okazać dla niej zgubne.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: Wrocław podział majątku, Wrocław alimenty, adwokat alimenty Wrocław, Wrocław adwokat
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.