...
PUBLIKACJE

Ustalenie nazwiska dla dziecka przez małżonków

Nierzadko wybór imienia dla spodziewanego dziecka okazuje się być kłopotliwy. W niektórych przypadkach podobnych trudności może również dostarczyć ustalenie jego nazwiska. Jakie reguły obowiązują w tym zakresie w polskim prawie?

Podstawową zasadą jest przyjęcie przez dziecko wspólnego nazwiska rodziców i to bez możliwości dokonywania jakichkolwiek modyfikacji przez małżonków. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy nazwiska matki i ojca są identyczne. Rozwiązanie to wydaje się być oczywiste przy nazwiskach jednoczłonowych i takich samych nazwiskach dwuczłonowych. Warto zauważyć, że nie będzie ono już obowiązywać w przypadku, gdy małżonkowie zdecydowali się na odmienną kolejność poszczególnych członów np. „Woźniak – Kwiatkowska” i „Kwiatkowski – Woźniak”. Ich nazwiska nie zostaną wówczas zakwalifikowane jako tożsame. Zarówno w takiej sytuacji, jak i wtedy gdy żona pozostała tylko przy nazwisku rodowym, ustawodawca przewidział możliwość złożenia zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka. Swoboda rodziców będzie jednak ograniczona praktycznie do dwóch wariantów. Po pierwsze, małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich (np. ojca – co często zdarza się w praktyce). Po drugie, możliwe jest połączenie nazwisk ich obojga. Skorzystanie z drugiego wariantu wymaga jednak poczynienia dodatkowych wyjaśnień. Warto zaznaczyć, że proste połączenie nazwisk nie znajdzie zastosowania, gdy nazwisko jednego z małżonków składa się już z dwóch członów. W takim przypadku do nazwiska dziecka wykorzystany zostanie jedynie pierwszy człon nazwiska złożonego. Podobnie stanie się, gdy podwójne nazwisko nosi każde z rodziców. Wątpliwości pojawią się jednak wtedy, gdy pierwsze człony okażą się takie same np. Jankowski – Kuś, Jankowska – Pustelnik. Ich połączenie nie będzie wówczas możliwe. W takiej sytuacji prawo przewiduje konieczność skorzystania z drugiego członu nazwiska jednego z małżonków. Nie określa jednak konkretnie którego, pozostawiając rodzicom swobodę w tej kwestii. Warto jednak pamiętać, że w opisywanym przypadku nazwisko dziecka nie może składać się z dwóch drugich członów nazwisk rodzicieli. Co jednak, gdy rodzice ostatecznie nie złożą zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka? Powstanie ono wówczas z nazwiska matki i dołączonego nazwiska ojca (tylko i wyłącznie w takiej kolejności). Zasady przedstawione powyżej co do nazwisk dwuczłonowych znajdą tutaj pełne zastosowanie.

W takich i podobnych sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego zawsze pomożemy. Prosimy o kontakt z kancelarią.

adwokat Wrocław Marta Olejnik-Hejne, specjalizacje: alimenty Wrocław, dobry adwokat Wrocław, Kancelaria adwokacka Wrocław, rozwód Wrocław, porady prawne Wrocław, adwokat alimenty Wrocław
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.