...
PUBLIKACJE

Wrocław alimenty – piecza podzielona w przypadku rodziny zastępczej

Sąd opiekuńczy specjalnym zarządzeniem może zdecydować o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Nie jest to jednak równoznaczne z pozbawieniem jego rodziców władzy rodzicielskiej. Kto zatem i w jakim zakresie będzie wówczas sprawował pieczę nad małoletnim? Jak wygląda w takim wypadku ustanowiona piecza podzielona w przypadku rodziny zastępczej – Wrocław alimenty.

W sytuacji opisanej powyżej nastąpi co do zasady podział pieczy nad dzieckiem pomiędzy rodzinę zastępczą i rodziców. Do obowiązków rodziny zastępczej będzie po pierwsze należeć sprawowanie tzw. pieczy bieżącej nad małoletnim. Chodzi tutaj głównie o zainteresowanie się jego funkcjonowaniem w życiu codziennym. Pieczą bieżącą będzie przykładowo troska o jego naukę, spędzanie czasu wolnego, charakter preferowanych rozrywek czy towarzystwo, którym się otacza. Co jednak istotne, wskazany termin nie będzie obejmował różnych decyzji, których skutki na losy dziecka ocenić będzie można dopiero po pewnym czasie (np. wybór drogi kształcenia). Piecza przyznana rodzinie zastępczej obejmować również będzie wychowanie. Jest to pochodną chociażby tego, że osoby, do których dziecko trafi, będą z nim miały osobiste kontakty prawie codziennie, w konsekwencji najlepiej będą w stanie wpoić mu odpowiednie wzorce i modele zachowań. W końcu, do rodziców zastępczych należeć będzie reprezentowanie małoletniego we wskazanych sprawach. W praktyce najbardziej doniosłe znaczenie przypisać tutaj należy dochodzeniu alimentów na jego rzecz. Jaki zakres pieczy pozostanie zatem przy rodzicach biologicznych? Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie przewiduje, że będą to pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej. Na pierwszy plan wysuwa się w tym miejscu sprawowanie zarządu nad majątkiem potomka. Co więcej rodzicom przysługuje wyłączność w tym zakresie. Budzić to może pewne zastrzeżenia, w szczególności w przypadku gdy majątek ten mógłby być znaczny (np. w wyniku spadkobrania).

Co istotne, jeżeli okoliczności danej sprawy będą za tym przemawiać, sposób podzielenia pieczy nad dzieckiem może zostać w inny sposób określony przez sąd. W zdecydowanej większości przypadków skorzystanie z takiej możliwości oznaczać będzie de facto rozszerzenie zakresu praw i obowiązków rodziny zastępczej. Nie może jednak prowadzić do całkowitego pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych.

Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne specjalizuje się w obszarach: prawo rodzinne, prawo karne, alimenty, podziały majątku, porady prawne, rozwód
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.