...
PUBLIKACJE

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

Sprawy związane z alimentacją osób najbliższych nierzadko okazują się długotrwałe, tym bardziej jeżeli są pokłosiem starań o rozwiązanie małżeństwa. Ich rozpoznaniem powinien zająć się bowiem w jednym procesie sąd wyznaczony również do orzekania o rozwodzie. Postępowanie wydłuży się, w szczególności wtedy gdy małżonkowie toczą między sobą spór o winę za rozkład pożycia lub o ustalenie kontaktów z dziećmi. Istnieje jednak możliwość, by uprawniony otrzymywał środki na utrzymanie jeszcze przed wydaniem końcowego wyroku. W tym celu powinien postarać się o zabezpieczenie alimentów. Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie wyjątkowe w polskim prawie, gdyż z zasady zabezpieczenie nie powinno doprowadzać do wykonania świadczenia. Wyjątek ten ma jednak głębokie uzasadnienie, gdyż generalnie alimenty wypłacane są po to, by danej osobie zapewnić środki niezbędne do życia, a długotrwały proces mógłby ją tych środków skutecznie pozbawić na bliżej nieokreślony czas. Starając się o takie zabezpieczenie, żądający powinien złożyć odpowiedni wniosek, sąd nigdy nie postanowi w tym zakresie z urzędu. Wniosek można złożyć przykładowo w pozwie o rozwód, na piśmie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami sądowymi a także ustnie na rozprawie. Uprawniony może starać się o wypłatę świadczenia okresowo lub jednorazowo. Alimenty z reguły wypłacane są co miesiąc, dlatego też za staraniem o jednorazową wypłatę powinny przemawiać szczególne okoliczności. We wniosku żądający powinien dokładnie określić jakiej kwoty domaga się tytułem zabezpieczenia, nie powinna ona jednak przekraczać kwoty żądanych alimentów. Sąd przychyli się do wniosku, jeśli tylko zostanie uprawdopodobnione, że roszczenie rzeczywiście przysługuje (np. poprzez wskazanie, że uprawnionym jest małoletni, który dochodzi zabezpieczenia od rodzica). Sąd uwzględniając wniosek, wyda w tym celu postanowienie i z urzędu nada mu klauzulę wykonalności. W praktyce oznacza to, że jeżeli zobowiązany nie będzie dobrowolnie go wykonywać, można z takim postanowieniem niezwłocznie udać się do wybranego komornika. Komornik powinien zapewnić wypłatę środków poprzez m.in. zajęcie wynagrodzenia za pracę zobowiązanego, z jego rachunków bankowych oraz innych wierzytelności. Jeszcze jednym ułatwieniem dla uprawnionego jest to, że nie musi on wskazywać konkretnych składników majątkowych zobowiązanego, pozostawiając ich ustalenie organowi egzekucyjnemu. Jeżeli działania podjęte przez komornika okażą się bezskuteczne, można starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Nie ulega więc wątpliwości, że zabezpieczenie alimentów jest bardzo korzystne dla uprawnionego i warto z niego skorzystać.

Aby uzyskać więcej informacji zalecamy bezpośredni kontakt z adwokatem we Wrocławiu Martą Olejnik-Hejne.

adwokat rozwód Wrocław, Marta Olejnik-Hejne – specjalizacja: rozwód Wrocław, podział majątku Wrocław
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.