...
PUBLIKACJE

Czym jest jest majątek małżeński?

Na mocy ustawy, w momencie zawarcia małżeństwa między mężem i żoną zaczyna istnieć wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty, które małżonkowie nabyli podczas jej istnienia. Dotyczy to rzeczy nabytych zarówno przez oboje jak i przez jednego z nich. W tego rodzaju wspólności małżonkowie są współwłaścicielami całego majątku. Co należy do majątku wspólnego, m.in.:

  • pieniądze otrzymane za pracę,
  • środki z innej działalności męża lub żony,
  • pieniądze oraz przedmioty, które zostały nabyte w czasie małżeństwa.

Sytuacji, w których ustaje małżeńska wspólność majątkowa jest kilka. Może stać się to na mocy umowy zawartej między małżonkami, orzeczenia o separacji, zakończenia małżeństwa spowodowanego rozwodem lub śmiercią, a także sądowego ustanowienia rozdzielności. Kiedy wspólność przestanie istnieć, można podzielić majątek. Dokonuje się tego poprzez przypisanie małżonkom lub jednemu małżonkowi konkretnych składników majątku Od tego momentu staje się to ich własnością.

Wrocław adwokat specjalizujący się w rozwodach i podziałach majątku – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.