...
PUBLIKACJE

Windykacja Wrocław – zapis windykacyjny a majątek wspólny

Generalną zasadą jest, że małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi udziałami w majątku wspólnym w trakcie trwania małżeństwa. W skrócie oznacza to, że przykładowo żona nie będzie uprawniona do sprzedaży połowy mieszkania czy samochodu, których jest współwłaścicielem razem z mężem. Czy ograniczenie to będzie miało zastosowanie również w przypadku zapisu windykacyjnego?

Zapis windykacyjny to stosunkowo nowa instytucja prawa spadkowego. Jest rozrządzeniem testamentowym, którym można zdecydować, że dany składnik majątku zostanie przekazany wybranej osobie i to niezależnie od tego do kogo trafi pozostała część spadku. Dodatkowo własność przechodzi już w chwili śmierci spadkodawcy, co jest niewątpliwie korzystne dla zapisobiorcy. Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, jakie rzeczy mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego, przykładowo należy wymienić w tym miejscu nieruchomości, samochody czy przedsiębiorstwo. Odpowiedzi na wyżej podstawione pytanie należy dopatrywać się w podstawowej różnicy między zapisem windykacyjnym a np. umową sprzedaży czy umową darowizny – przyczynie dokonania tego rodzaju czynności. Decydując się na zapis windykacyjny, właściciel danej rzeczy wskazuje jedynie do kogo ona trafi po jego śmierci. Do tego czasu zapisobiorca nie może rościć sobie żadnych praw do przekazanego przedmiotu. Z kolei obostrzenia przewidziane przy rozporządzaniu majątkiem wspólnym małżonków zostały przewidziane jedynie do czynności między żyjącymi (tzw. inter vivos). Nie będą miały zatem zastosowania do rozrządzeń testamentowym. Zapis windykacyjny nie będzie także podlegał rygorom dotyczącym zarządu majątkiem wspólnym. Gdyby przyjąć inaczej, do przekazania udziału np. we wspólnej nieruchomości lokalowej potrzebna byłaby każdorazowo zgoda drugiego małżonka. W przypadku braku takiej zgody zapis pozostawałby nieważny. Istotnie ograniczałoby to wolność testowania, tym samym byłoby sprzeczne z prawem.

Podsumowując, nie ma żadnych przeszkód by zapisem windykacyjnym przekazać udział w konkretnej rzeczy należącej do majątku wspólnego. Wyłącznie decydująca będzie tutaj wola zapisodawcy. Nawet jeśli będzie chciał w ten sposób przekazać część wspólnego gruntu czy mieszkania, nie będzie musiał dodatkowo uzyskiwać akceptacji drugiego małżonka. Pamiętać jednak należy, że zapis windykacyjny nie będzie ważny, jeżeli nie zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: podział majątku Wrocław, rozwód Wrocław, alimenty Wrocław 
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.