...
PUBLIKACJE

Obniżenie alimentów – kiedy można się starać ?

W niektórych okolicznościach obowiązujące prawo dopuszcza możliwość żądania obniżenie alimentów. Stanowi o tym art. 138 k.r.o., z którego wynika, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Co wobec tego należy rozumieć pod pojęciem „zmiany stosunków”?

Otóż, wskazane wyrażenie sprowadza się przede wszystkim do zmniejszenia lub zwiększenia się możliwości finansowych zobowiązanego lub wzrostu lub zmniejszenia się potrzeb uprawnionego, przy czym każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Może to być przykładowo utrata pracy, o ile zobowiązany sam dobrowolnie z niej nie zrezygnował. Nie bez znaczenia pozostanie pozbawienie uprawnień do wykonywania określonego zawodu. Tak samo będzie potraktowane zawarcie kolejnego małżeństwa lub urodzenie się następnego dziecka. Co więcej, w niektórych sytuacjach nawet samo nawiązanie konkubinatu przez rodzica, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny, może stanowić podstawę korzystnego rozstrzygnięcia sądu.

Uwaga! Ważne by zmiana stosunków nastąpiła już po wydaniu przez sąd pierwszego wyroku zasądzającego alimenty, inaczej ich obniżenie nie będzie możliwe.

Do obniżenia alimentów niezbędne jest wytoczenia powództwa. Jeżeli potrzebujesz pomocy, masz dalsze pytania bądź wątpliwości związane z tym tematem, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia mojej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu.

adwokat od spraw rodzinnych, podziału majątku i alimentów we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.