...
PUBLIKACJE

Roszczenia wierzyciela względem jednego z małżonków a majątek wspólny – podział majątku Wrocław

Zgodnie z art. 42 k.r.o. wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z udziału, który potencjalnie przypadałby małżonkowi – dłużnikowi w majątku wspólnym. Zakaz ten wynika z charakteru wspólności majątkowej obowiązującej w trakcie trwania małżeństwa. Czy to oznacza, że wierzycielowi nie przysługują żadne instrumenty prawne by wyegzekwować swoje należności z majątku wspólnego dłużnika? Jakie zatem mogą być roszczenia wierzyciela względem jednego z małżonków a majątek wspólny (podział majątku Wrocław)?

Życie dostarcza różne scenariusze, które mogą doprowadzić do wysokiego zadłużenia u jednego z małżonków. Zadłużenie takie powstanie zatem chociażby w przypadku prowadzenia nierentownej działalności gospodarczej, trwonienia pieniędzy na gry hazardowe lub wystąpienia innych zdarzeń, których czasami nie sposób z góry przewidzieć. Do tej ostatniej kategorii można np. zaliczyć zwrotne dochodzenie przez ubezpieczyciela wypłaconego wcześniej odszkodowania poszkodowanemu, którego małżonek potrącił podczas jazdy pod wpływem alkoholu. Mając na uwadze treść przywołanego na wstępie przepisu jak również to, że wartościowe składniki majątkowe (przede wszystkim nieruchomości) stanowią zazwyczaj współwłasność żony i męża, wierzyciel nie jest w korzystnej sytuacji. Jeżeli będzie jednak wystarczająco zmotywowany, to istnieje możliwość by zaspokoił swoje roszczenia z majątku wspólnego. W tym celu powinien on w pierwszej kolejności wystąpić do sądu o zapłatę przeciwko temu małżonkowi, który jest jego dłużnikiem. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku opatrzonego w klauzulę wykonalności, będzie on mógł następnie żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Wymaga to jednak założenia kolejnej sprawy w sądzie, w której dodatkowe należy uprawdopodobnić, że małżonek –dłużnik nie dysponuje samodzielnie odpowiednią ilością pieniędzy potrzebnych na zaspokojenie długu. Może być tutaj pomocne (choć nie jest wymagane) m.in. postanowienie o umorzeniu skierowanej do niego egzekucji. Ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie oznaczać tyle, że wierzyciel stanie się uprawniony do podjęcia szeregu kolejnych działań w postępowaniu egzekucyjnym. Przykładowo w przypadku wchodzącej w skład majątku wspólnego nieruchomości może on doprowadzić do licytacji udziału małżonka – dłużnika. Zazwyczaj mało kto jest zainteresowany przyjęciem jedynie udziału w nieruchomości, w przypadku nieznalezienia kupca wierzyciel będzie miał jednak prawo samemu nabyć ten udział za 2/3 ustalonej wartości. Wszystko po to by następnie doprowadzić do zniesienia współwłasności i np. zlicytować nieruchomość w całości lub za spłatą drugiego małżonka przejąć ją na własność. Dopiero wówczas można przyjąć, że nastąpiło spłacenie długu. Zaspokojenie wierzyciela z majątku wspólnego mimo, że teoretycznie jest możliwe, w praktyce może ciągnąć się zatem latami i wymagać zainwestowania sporych środków i nakładów pracy.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: adwokat alimenty Wrocław, rozwód Wrocław, Wrocław alimenty. Roszczenia wierzyciela względem jednego z małżonków a majątek wspólny – podział majątku Wrocław.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.