...
PUBLIKACJE

Przekazanie przedmiotów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka

Zgodnie z art. 35 kro w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania swoim hipotetycznym udziałem w majątku wspólnym. Czy oznacza to, że małżonkowie nie mogą zgodnie zdecydować, że określony składnik majątku wspólnego przejdzie do majątku osobistego jednego z nich ? /Wrocław adwokat alimenty/

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. W pierwszej kolejności warto zauważyć, że małżonkowie mogą w każdej chwili dokonać intercyzy, czyli zawrzeć umowę, którą odpowiednio uregulują ich małżeński ustrój majątkowy. Inaczej jednak niż sądzi się powszechnie intercyza nie jest równoznaczna jedynie z ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Może ona równie dobrze dotyczyć rozszerzenie bądź ograniczenia wspólności majątkowej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie by mąż i żona w ten sposób przekazali określony składnik majątku wspólnego (np. nieruchomości) na poczet majątku osobistego któregoś z nich. W orzecznictwie przejmuje się również, że małżonkowie mogą przenieść konkretną rzecz pomiędzy majątkiem wspólnym a osobistym także w drodze darowizny. [1]Przemawiają za tym następujące argumenty. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że małżonkom przysługuje zarząd nad ich majątkiem wspólnym. W ramach tego zarządu mogą oni zbywać konkretne rzeczy osobom trzecim a inne nabywać. Skoro mogą dokonywać takich czynności z ludźmi postronnymi, tym bardziej są uprawnieni do podejmowania ich między sobą. Po drugie, przepisy prawa w żadnym razie nie wprowadzają w tym przypadku dodatkowych obostrzeń. Gdyby przyjąć inne rozwiązanie, uznać należałoby, że wspólność majątkowa de facto oznacza ograniczenie ich zdolności do czynności prawnych. Byłoby to o tyle niezrozumiałe, że taka darowizna i tak wymagałaby zgody obu stron. W końcu, uznać należy, że prawna możliwość rozszerzenia wspólności w drodze małżeńskiej umowy majątkowej nie oznacza, że mąż i żona nie mogą w inny sposób rozporządzać swoimi rzeczami. Intercyza ma w założeniu regulować stosunki między małżonkami generalnie, darowizną można ograniczyć się za to do konkretnego przedmiotu np. nieruchomości lub samochodu. W związku z tym, w praktyce notarialnej i sądach rejestrowych akceptuje się darowizny opisywane powyżej.

[1] Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 kwietnia 1991 r. III CZP 76/90

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: Wrocław adwokat alimenty, rozwód Wrocław, Wrocław alimenty. Przekazanie przedmiotów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.