...
PUBLIKACJE

Skutki wsteczne (ex tunc) unieważnienia małżeństwa – rozwody Wrocław

Unieważnienie małżeństwa będzie powodować dwojakiego rodzaju skutki, tj. takie mające moc wsteczną (tzw. ex tunc) oraz takie, które działają na przyszłość (tzw. ex nunc). Mimo, że w art. 21 k.r.o. wymienione zostały jedynie te drugie, uznać należy, że są one wyjątkiem od generalnej zasady (rozwody Wrocław).

W sytuacjach niewyszczególnionych w ww. przepisie unieważnienie małżeństwa wywoła skutki wsteczne, a więc sięgające daty zawarcia małżeństwa. Wynika to z charakteru tej instytucji, związek unieważniony traktowany jest bowiem jako nigdy niezawarty. Jakich konkretnie zdarzeń będą one zatem dotyczyć? Po pierwsze, stanu cywilnego. Osoba, która wcześniej się nie ożeniła lub nie wyszła za mąż, po unieważnieniu dalej będzie traktowana odpowiednio jako kawaler bądź panna. Tak samo bigamista, który zawarł kolejny związek małżeński w trakcie trwania poprzedniego, będzie uznawany za ożenionego tylko jeden raz (liczy się małżeństwo wcześniejsze). Skutek ex tunc będzie też dotyczył nazwisk męża i żony, którzy z mocy prawa powrócą do tych poprzednio przez siebie noszonych. Co ciekawe, skutek ten nie odnosi się do ewentualnych dzieci zrodzonych z tego związku. Może więc okazać się, że po unieważnieniu małżeństwa będą one nosić zupełnie inne nazwiska niż swoi rodzice. Skutek retroaktywny wystąpi także w zakresie dziedziczenia po sobie niedoszłych małżonków na mocy ustawy oraz prawa do zachowku. Będzie to miało doniosłe znaczenie w przypadku unieważnienia małżeństwa  po śmierci małżonka – spadkodawcy, co może mieć z kolei miejsce w przypadku ślubu osób spokrewnionych lub bigamii. W końcu, wsteczny skutek odniesie się do powstania stosunku powinowactwa między małżonkiem a rodziną drugiego. Będzie to równoznaczne z tym, że powinowactwo takie nigdy nie powstało między tymi osobami.

Mając na uwadze powyższe, widzimy więc, że skutki ex tunc unieważnienia małżeństwa będą dotyczyć różnych dziedzin życia niedoszłych małżonków. Uznać je jednak należy za skutki drugorzędne, nie tak doniosłe jak te chociażby odnoszące się do ich wzajemnych stosunków majątkowych, które oddziałują jedynie na przyszłość.

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: adwokat alimenty Wrocław, rozwód Wrocław, Wrocław alimenty, podział majątku Wrocław. Skutki wsteczne (ex tunc) unieważnienia małżeństwa – rozwody Wrocław. (3)

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.