...
PUBLIKACJE

Roszczenia o alimenty (zwrot) na dziecko pomiędzy jego rodzicami

Rodzic, który w całości zaspokaja potrzeby swojego dziecka, w szczególności łożąc na jego utrzymanie i wychowując je, może żądać zwrotu pewnej części poniesionych w ten sposób kosztów od drugiego rodzica. Ewentualne roszczenie powinny obejmować wszystko to, co wykracza poza zakres jego obowiązku alimentacyjnego.

Nie ma przy tym większej różnicy czy rodzice pozostają ze sobą w sformalizowanym związku. Nawet jeżeli są oni małżeństwem i zachodzi między nimi ustawowa wspólność majątkowa, do dochodzenia zwrotu kosztów wcale nie jest konieczne wykazanie poszczególnych źródeł, z których były one finansowane. W konsekwencji, nie ma żadnego znaczenia czy potrzeby potomka zaspokajano z majątku wspólnego, czy też z majątku osobistego danego rodzica. Jest to o tyle istotne, że przykładowo do tego pierwszego zaliczać będzie się pobrane wynagrodzenie o pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Rodzice mogą dochodzić między sobą wyżej opisanych roszczeń, nawet wówczas, gdy nie było trudności z uzyskaniem dla dziecka świadczeń od zobowiązanego ojca lub matki. Co więcej z żądaniem zwrotu można niekiedy wystąpić także wobec rodzica, który sumiennie płaci alimenty zasądzone wcześniej wyrokiem sądowym. Pozostaje to jednak ściśle związane z dochodzeniem w imieniu małoletniego podwyższenia alimentów i powinno dotyczyć tylko tego okresu minionego, za który uprawniony wskazanego podwyższenia się domaga.

Roszczenie zwrotne nie zależy od uprzedniego stwierdzenia w orzeczeniu sądowym lub umowie obowiązku alimentacyjnego. Jego powstanie wynika z samego faktu dostarczenia uprawnionemu świadczeń, które obciążą zobowiązanego do alimentacji. W razie braku takiego stwierdzenia stosownych ustaleń dokona sąd w procesie o zwrot. Występując z pozwem, należy jednak pamiętać, że można żądać tylko tych kosztów, które rzeczywiście poniesiono, a nie tych które potencjalnie wystąpią w przyszłości.

Roszczenia o zwrot kosztów przedawniają się z upływem 3 lat. Załączając więc do pozwu wykaz poszczególnych wydatków, nie należy wychodzić poza ten okres.

Jeżeli po przeczytaniu artykułu nie masz pewności czy opisane roszczenie przysługuje również Tobie, zapraszam do kontaktu z Kancelarią – Wrocław.

specjalizacja: prawo rodzinne: alimenty, rozwód, podział majątku – adwokat Wrocław,  Marta Olejnik-Hejne (2)
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.