...
PUBLIKACJE

Wpływ orzeczenia o separacji na dziedziczenie

Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Węzeł małżeński cały czas jednak trwa, w konsekwencji żaden z małżonków nie może ponownie ożenić się lub wyjść za mąż. W związku z tym, zastanowić należy się jaki wpływ niesie ze sobą orzeczenie o separacji na dziedziczenie między małżonkami.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ ten będzie doniosły, przede wszystkim jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe. Separacja powoduje bowiem, że małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Pozbawieni są także prawa do zachowku oraz innych pobocznych uprawnień. Nie ma przy tym znaczenia czy orzeczenie zostało wydane na zgodny wniosek czy też którykolwiek z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Wyłączenie od dziedziczenia ma skutek automatyczny, następuje od chwili uprawomocnienia orzeczenia o separacji. Nie jest zatem wymagane podejmowanie żadnych dodatkowych działań w tym zakresie. Sytuacja skomplikuje się jednak, jeżeli jeden z małżonków umrze w tzw. „międzyczasie”. Wyłączenie od dziedziczenia będzie wówczas możliwe tylko w przypadku, gdy spadkodawca wystąpił o separację z winy drugiego, a żądanie to było zasadne. O tym, czy wskazane okoliczności rzeczywiście miały miejsce, zdecyduje już sąd.

Warto pamiętać, że separacja nie ma wpływu na dziedziczenie testamentowe. Nie pociągnie więc za sobą automatycznego uchylenia skutków dokonanych wcześniej rozrządzeń testamentowych na rzecz drugiego małżonka.

adwokat specjalizujący się w sprawach karnych – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.