...
PUBLIKACJE

Wspólne mieszkanie byłych małżonków po rozwodzie

Sąd ma obowiązek orzec w wyroku o sposobie korzystania z mieszkania stron, jeżeli nadal zamieszkują one razem. Obowiązek ten reguluje art. 58 § 2 kro:

„Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.”

Jak wygląda sposób orzekania o sposobie korzystania z mieszkania stron?

Sposób korzystania z mieszkania stron wygląda w ten sposób, że Sąd po wysłuchaniu preferencji stron dotyczących sposobu korzystania z mieszkania; dotychczasowego sposobu korzystania z lokalu; informacji na temat ilości jego pomieszczeń; tytułu prawnego oraz informacji na temat liczb zamieszkujących w nim osób fizycznie dzieli nieruchomość między małżonków.

W wyroku sąd orzeka o tym – kto, w jakim zakresie i z jakich pomieszczeń korzysta wyłącznie bądź wspólnie z drugim małżonkiem. Przykładowo matka z małoletnim dzieckiem zajmuje większy pokój z balkonem a ojciec zajmuje pokój mniejszy, natomiast kuchnia, korytarz i łazienka pozostają przez małżonków do wspólnego korzystania. W przypadku takiego rozwiązania do czasu podziału majątku bądź eksmisji jednego z małżonków – każdy z nich może samodzielnie korzystać z przydzielonej do niego części mieszkania.

Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania a podział majątku wspólnego.

Należy pamiętać, że orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania jest zupełnie innym orzeczeniem niżeli orzeczenie o podziale majątku wspólnego po rozwodzie. Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie reguluje w żaden sposób tego, czyją własnością jest mieszkanie a jedynie to w jaki sposób należy z niego korzystać.

Kiedy Sąd nie orzeknie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania?

Sąd może zaniechać o sposobie korzystania z mieszkania stron wtedy, kiedy oboje małżonkowie sprzeciwili się takiemu orzeczeniu czyli uzgodnili w jaki sposób będą korzystać z nieruchomości, bądź wtedy, kiedy warunki mieszkalne są takie, że orzeczenie jest bezprzedmiotowe – np. mieszkanie jest zbyt małe, aby je dzielić.

Kolejną przesłanką kiedy Sąd nie orzeknie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania jest to, że małżonkowie już od dawna nie zamieszkują razem – wtedy jest to bezprzedmiotowe.

Ponadto w wyjątkowych przypadkach Sąd nie będzie orzekać o zasadach korzystania ze wspólnego zamieszkania, lecz orzeknie eksmisje jednego z małżonków. Powyższa sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy jeden z małżonków swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia swobodne korzystanie z mieszkania drugiego małżonka bądź domowników. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy jeden z małżonków nadużywa alkoholu, narkotyków bądź, stosuje wobec małżonka bądź domowników. Sąd przy takich przypadkach zawsze kieruje się dobrem rodziny. Pamiętać jednak należy, że eksmisja małżonka jest niedopuszczalna w przypadku, gdy mieszkanie jest jego własnością, czyli wchodzi w jego majątek osobisty. W takich przypadkach prawo do własności jest dobrem najwyższym.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.