...
PUBLIKACJE

Zawieszenie postępowania rozwodowego

Postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej sąd może zawiesić na zgodny wniosek małżonków (art. 178 KPC), jak również z urzędu, jeśli uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa stron (art. 440 KPC).

Od całkowitego wycofania pozwu o rozwód zawieszenie postępowania różni się tym, że w przypadku podjęcia zawieszonego postępowania nie istnieje konieczność ponownego składania pozwu o rozwód i wnoszenia opłaty sądowej.

Korzyści z zawieszenia postępowania rozwodowego

Niewątpliwą korzyścią zawieszenia postępowania rozwodowego jest zyskanie przez małżonków czasu na przemyślenie decyzji o rozwodzie i ewentualne podjęcie kroków w celu ratowania małżeństwa.

Z drugiej jednak strony zawieszenia postępowania rozwodowego prowadzi do znacznego przedłużenia postępowania. Podjęcie postępowania może bowiem nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia jego zawieszenia. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu sąd umarza postępowanie.

W przypadku zawieszenia postępowania rozwodowego na zgodny wniosek stron wniosek ten może zostać złożony wspólnie przez obie strony bądź przez jednego z małżonków i późniejsze wyrażenie zgody przez drugiego z nich. Zgodnie z brzmieniem art. 178 KPC sąd nie jest związany stanowiskiem stron, ponieważ ma prawo – a nie obowiązek – zawieszenia postępowania, jednak w praktyce przychyla się do stanowiska stron.

Wskazać także należy, że postępowanie rozwodowe ulega automatycznemu zawieszeniu w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy.

Zawieszenia postępowania rozwodowego jest obligatoryjnie, gdy sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego. “Widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego z art. 440 KPC to nic innego jak przypuszczenie sądu, że rozkład pożycia jeszcze nie nastąpił.” (W. Stojanowska, Zawieszenie postępowania, Legalis). Jest to zawieszenie niezależne od wniosków i stanowiska stron, dokonywane przez sąd z urzędu w sytuacji, gdy małżonkowie wbrew swoim oświadczeniom w rzeczywistości kontynuują wspólne pożycie poprzez np. utrzymywanie więzi fizycznej bądź gospodarczej. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania, stronom przysługuje zażalenie.

Kontynuacja postępowania rozwodowego

W przypadku podjęcia przez sąd zawieszonego postępowania następuje kontynuacja postępowania rozwodowego. Wówczas małżonkowie przedstawiają swoje ostateczne stanowiska w sprawie, które mogą odbiegać od tych zajmowanych przed zawieszeniem postępowania, lub mogą pozostać zupełnie niezmienione.

Artykuł można wyszukać po frazach:

  • Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód
  • Zawieszenie sprawy rozwodowej
  • Czy można zawiesić pozew o rozwód?
  • Zawieszenie rozwodu i co dalej
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.