Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Sankcje za uchylanie się od alimentów – nowe przepisy

  Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie 31.05.2017 r., zmianie uległo brzmienie art. 209 kodeksu karnego regulującego kwestię niealimentacji. Zmiana ta ma pozwolić na skuteczniejszą egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Kary za niepłacenie alimentów Zgodnie z nową
  Czytaj
 • Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu rozwodowego

  Zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu rozwodowego pozwala uchronić stronę upoważnioną do odbierania takowych świadczeń od niekorzystnych skutków związanych z rozciągłością procesu. Podstawą prawną dla złożenia wniosku o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych jest przepis z art. 730 w związku z art. 753 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Art. 730 K.P.C. stanowi o możliwości udzielenia zabezpieczenia
  Czytaj
 • Właściwość sądu w sprawie o alimenty

  Wniesienie pozwu o alimenty wiąże się często z problemem w zakresie ustalenia właściwości sądu, do którego należy wnieść taki pozew. Ustalając właściwość należy odwołać się do zasady wyrażonej w art. 27 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że sądem właściwym będzie ten sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Z kolei zawarty w art. 32
  Czytaj
 • Niealimentacja, czyli co grozi niepłacącym alimenty

  W ramach licznych projektów prorodzinnych, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ustawodawca postanowił znowelizować również część kodeksu karnego w części dotyczącej przestępstwa niealimentacji. Zmiana art. 209 Kodeksu Karnego regulującego tę kwestię przez  większą część środowiska prawniczego postrzegana jest pozytywnie. Tym samym wskazuje się na słabość dotychczasowego uregulowania tej kwestii i niską skuteczność w
  Czytaj
 • Kontakty dziecka z dziadkami

  W przypadku konfliktów istniejących pomiędzy rodzicami dziecka, nierzadko zdarza się, że konflikty te przenoszą się także na dziadków, którzy w konsekwencji napotykają na trudności w zakresie utrzymywania kontaktów z wnukami. Prawo do utrzymywania kontaktów dziadków z małoletnimi wnukami wynika z przepisu 133(6) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który stanowi, iż kontakty te mają być sprawowane na
  Czytaj