Facebook www.facebook.com/wroclawadwokat
Google + plus.google.com/109216314351640594049
Twitter twitter.com/wroclawadwokat
 • Choroba psychiczna a unieważnienie małżeństwa – część 2

  W kontekście choroby psychicznej jednego z małżonków poza instytucją rozwodu funkcjonuje jeszcze inne rozwiązanie, które prowadzi do zerwania węzła małżeńskiego. Rozwiązaniem tym jest instytucja unieważnienie małżeństwa, która wprawdzie zmierza do tego samego rezultatu co rozwód, jednak jest zupełnie odmiennym postępowaniem, z zupełnie odmiennymi konsekwencjami. Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest przyjęcie fikcji prawnej, że małżeństwo w ogóle
  Czytaj
 • Rozwód w przypadku choroby psychicznej jednego z małżonków

  Nieczęsto, choć jednak zdarzają się przypadki, gdy przyczyną rozpadu małżeństwa jest choroba psychiczna jednego z małżonków. W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia objawów choroba taka może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia każdego z małżonków, jak również ich najbliższego otoczenia, zwłaszcza małoletnich dzieci stron. W niektórych przypadkach zachowanie dotkniętego chorobą małżonka jest o
  Czytaj
 • Sankcje za uchylanie się od alimentów – nowe przepisy

  Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie 31.05.2017 r., zmianie uległo brzmienie art. 209 kodeksu karnego regulującego kwestię niealimentacji. Zmiana ta ma pozwolić na skuteczniejszą egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Kary za niepłacenie alimentów Zgodnie z nową
  Czytaj
 • Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu rozwodowego

  Zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu rozwodowego pozwala uchronić stronę upoważnioną do odbierania takowych świadczeń od niekorzystnych skutków związanych z rozciągłością procesu. Podstawą prawną dla złożenia wniosku o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych jest przepis z art. 730 w związku z art. 753 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Art. 730 K.P.C. stanowi o możliwości udzielenia zabezpieczenia
  Czytaj
 • Właściwość sądu w sprawie o alimenty

  Wniesienie pozwu o alimenty wiąże się często z problemem w zakresie ustalenia właściwości sądu, do którego należy wnieść taki pozew. Ustalając właściwość należy odwołać się do zasady wyrażonej w art. 27 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że sądem właściwym będzie ten sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Z kolei zawarty w art. 32
  Czytaj