...
PUBLIKACJE

Władza rodzicielska – skutki jej pozbawienia

Małoletni pozostaje aż do uzyskania pełnoletności pod władzą rodzicielską matki i ojca. W niektórych przypadkach rodziców można jednak pozbawić tego atrybutu, co nastąpi przykładowo, jeśli będą oni nadużywać swojej pozycji lub rażąco zaniedbywać dziecko. Jakie tak naprawdę skutki niesie ze sobą pozbawienie władza rodzicielska?

W wyniku takiego zdarzenia rodzice tracą możliwość sprawowania pieczy nad osobą dziecka. W związku z tym, nie będą mogli być dalej przedstawicielami ustawowymi małoletniego i uczestniczyć w jego wychowaniu. Będą musieli również rozliczyć się z zarządu nad jego majątkiem, który dotychczas sprawowali. Pozbawienie władza rodzicielska nie doprowadzi jednak do wygaśnięcia innych obowiązków i praw wynikających ze stosunku rodzicielskiego. W konsekwencji, dziecko zachowa względem rodziców swój stan cywilny oraz pełne prawo do alimentacji. W razie ich śmierci może również po nich dziedziczyć. Warto pamiętać, że będzie to działać także w drugą stronę. Matka i ojciec w niektórych przypadkach również zachowują prawo do żądania od dziecka alimentów. Jeżeli nie zostaną uznani za niegodnych, nic nie stoi na przeszkodzie, by stali się jego spadkobiercami ustawowymi.

Mimo pozbawienia władza rodzicielska obie strony zachowują też prawo do osobistej styczności, chyba że ograniczenia w tym zakresie wynikają z orzeczenia sądowego.

adwokat specjalizujący się w podziałach majątku we Wrocławiu – Marta Olejnik-Hejne
71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.